Praca doktorska
AUTOR:
Michał Zubek
PROMOTOR:
Prof. dr hab. Maria Sierpińska
TYTUŁ:
Koncepcja cotrollingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego
STRESZCZENIE:

Ewolucja paradygmatu nauk o zarządzaniu, wyłoniła w koncepcji New Public Service (Nowa Służba Publiczna) kierunki rozwoju organizacji publicznych. Niniejsza rozprawa doktorska wskazuje na metody i sposoby zarządzania sektorem publicznym na wzór sektora prywatnego, dowodząc, że większość problemów w sferze publicznej wynika z organizacji pracy i zarządzania jednostkami administracji publicznej, zwłaszcza jednostkami samorządowymi. Na uwagę zasługuje fakt, że opisywane w rozprawie koncepcje zarządzania publicznego są w większości, a w zasadzie w całości, przykładami funkcjonowania administracji, ale na świecie (szczególnie w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji). Trudno oceniać, czy w polskiej rzeczywistości, którakolwiek z omawianych koncepcji w całości mogła zaistnieć. Polski sektor publiczny, po ponad 25-latach zmian ustrojowych i gospodarczo-społecznych nie osiągnął jeszcze zdolności do przemian umożliwiających rozwój. Mentalne zaszłości, szczególnie w regionach słabo rozwiniętych, z uwagi, między innymi, na historyczne podłoże, uniemożliwiają ten rozwój. Przemiany w zarządzaniu sferą publiczną muszą objąć przede wszystkim samorządy, aktualnie zarządzane przez polityków o nieudokumentowanych kompetencjach. Stąd zainteresowanie autora rozwojem oświaty, w celu wzrostu kapitału ludzkiego, podniesienia kwalifikacji i kompetencji, a tym samym rozwoju. Ponadto, dostrzeżone w trakcie badań silne związki występujące między rozwojem ekonomicznym regionów a potencjałem edukacyjno-naukowym jakim dysponują, stały się wyznacznikiem do zgłębiania tematu.
Celem pracy była budowa controllingu dla jednostki samorządowej szczebla gminnego w celu poprawy efektywności świadczonych usług zwłaszcza usług oświatowych.

© BG UEK 2018