Opis wystawy

Wystawa na zdjęciach

Eksponaty

Życiorys

Bibliografia dorobku naukowego

Warsztaty
metodologiczne

Bibliografia wystawy

Opracowanie

Kontakt

 

 

 

Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA / Stefan Mynarski. - Kraków : Wydaw. AE, 2003. - 192, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm.

Analiza dyskryminacyjna zmian kursów akcji / Stefan Mynarski // Penetrator. Wiadomości Gospodarcze, 1995, nr 9, s. 17-21.

Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym / Praca zbior. pod red. E. Gatnar. - Katowice : Wydaw. Uczelniane AE. - 162 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - [Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach].

Analiza rynku : problemy i metody / Stefan Mynarski. - Warszawa : PWN, 1987. - 200 s. : il. ; 20 cm.

Analiza rynku : systemy i mechanizmy : praca zbiorowa / pod red. Stefana Mynarskiego. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - 178 s. : rys. ; 24 cm.

Analiza rynku. Makromechanizmy  / Stefan Mynarski. - Kraków : AE, 2000. - 90, [1] s. : rys. ; 24 cm.

Analiza segmentacyjna rynków branżowych / Stefan Mynarski [kier. programu]. - Kraków : AE, 1996. - 182 s. : rys., tab., wykr., bibliogr., aneksy; 30 cm.

Analiza segmentacyjna rynku papierów wartościowych / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1994, Vol. 37-38,  s. 17-25.

Analiza segmentacyjna rynku / Stefan Mynarski . - Kraków : AE, 1995. - 143 s., tab., wykr., bibliogr.

Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych / Stefan Mynarski [kier. tematu]. - Kraków : AE, 1999. - [Współaut.: Adam Sagan, Kazimierz Baścik, Ryszard Węgrzyn, Jadwiga Stobiecka, Mariusz Łapczyński, Jolanta Mirek, Joanna Babiarz, Dariusz Fatuła, Grażyna Plichta].

Anatomia mechanizmu funkcjonowania rynku w gospodarce narodowej / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1980, vol. 22, s. 51-62.

Autonomiczność mechanizmów równowagi i stabilności rynku / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, nr 256,  s. 5-16, bibliogr., rez., summ.

Badania marketingowe. Metody i programowanie komputerowe / Jacek Bazarnik [et al.]. -  Warszawa-Kraków : Fogra, 1992. - 176 s. : tab., wykr. ; 24 cm .
Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania / red. K. Mazurek-Łopacińska. - Wrocław : Wydaw. AE, 2003. - 536 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - [Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1004].

Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej / red. K. Mazurek-Łopacińska. - Wrocław : Wydaw. AE, 2004. - 248 s. : pl., wykr. ; 24 cm. - [Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1052].

Badania rynkowe i marketingowe w układach wielowymiarowych / Stefan Mynarski [kier. tematu]. - Kraków : AE, 1997. - [Współaut.: Jadwiga Stobiecka, Jolanta Mirek, Adam Sagan, Małgorzata Klimczyk-Bryk, Grażyna Plichta, Joanna Babiarz, Dariusz Fatuła, Kazimierz Baścik, Ryszard Węgrzyn.]

Badania rynkowe w przedsiębiorstwie / Stefan Mynarski. - Kraków : AE, 2001. - 148 s. : il. ; 24 cm.

Badania rynkowe w warunkach konkurencji / Stefan Mynarski. - Kraków : Fogra, 1995. - 215 s.

Badania wielowymiarowe rynków branżowych / Stefan Mynarski [kier. tematu].  - Kraków : AE, 2000. - 242 s. - [Współaut. Kazimierz Baścik, Adam Sagan, Jadwiga Sobiecka, Mariusz Łapczyński, Ryszard Węgrzyn, Joanna Babiarz, Dariusz Fatuła, Grażyna Plichta]

Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / Stefan Mynarski [kier. tematu]. - Kraków : AE, 2005. - 197 s., tab., wykr., bibliogr. - [Współaut.: Adam Sagan, Dariusz Fatuła, Jadwiga Stobiecka, Mariusz Łapczyński, Joanna Białynicka-Birula, Ryszard Węgrzyn, Grażyna Plichta, Jolanta Mirek].

Banki a gospodarka polska. T. VI Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. J. Jerschina. - Kraków : IBRiOP"CEM", 1996. - 197 s. : il. ; 24 cm.

Cybernetyczne aspekty analizy rynku / Stefan Mynarski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1979. - 226 s. : il. ; 20 cm.

Czy grozi nam ujemny przyrost naturalny? / Stefan Mynarski // Wiadomości Statystyczne, 1999, nr 7, s. 40-42.

Dyfuzja obrotów giełdowych / Stefan Mynarski // Penetrator. Wiadomości Gospodarcze,  1995, nr 6, s. 18-21.

Dyfuzja popytu i podaży na rynku papierów wartościowych / Stefan Mynarski // Penetrator. Wiadomości Gospodarcze, 1996, nr 1, s. 31-34.

Efekty dynamicznego rozwoju systemu ekonomicznego / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1983, vol. 26, s. 67-77.

Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody. Materiały II Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. Wiktor. - Kraków : AE, 1999. - 285 s. ; 24 cm.

Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej. Materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego 22-24.09.2003 Zakopane / red. nauk. Jan W. Wiktor. - Kraków : Wydział Zarządzania AE, 2003. - 429 s. : il., wykr. ; 24 cm.

Falowanie kursów giełdowych / Stefan Mynarski  // Penetrator. Wiadomości Gospodarcze,  1995, nr 3,  s. 23-26.

Harmonijność cykli i rytmów giełdowych / Stefan Mynarski // Penetrator. Wiadomości Gospodarcze, 1997, nr 3 , s. 43-46.

Hierarchizacja metod badań rynkowych i marketingowych / Stefan Mynarski // Wiadomości Statystyczne, 1998, nr 4, s. 1-8.

Identyfikacja struktur rynkowych : pomiar, modelowanie, symulacja / pod red. Małgorzaty Rószkiewicz.  - Warszawa : SGH-Oficyna Wydawnicza, 2004. - 213 s. : rys., wykr. ; 24 cm.

Informacja w świecie współczesnym / Stefan Mynarski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, z. 179, t.1, s. 55-66, summ.

Jubileusz Osiemdziesiątej Rocznicy Urodzin profesora Eugeniusza Garbacika / Stefan Mynarski // Handel Wewnętrzny, nr 3, s. 1-2.

Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce. Materiały Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Red. Jerzy Altkorn. - Kraków : AE, 1999. - s. 213-220. - 329 s. : il. ; 24 cm.

Komputerowy bank danych o rynku / Stefan Mynarski // Handel Wewnętrzny, 1979, nr 1, s. 37-42.

Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? [T. 1] / [red. Kornelia Karcz et al. ; tł.: Katarzyna Fedorowicz et al.] ; Centre des Recherches et des Expertises de l'Université d'Économie Karol Adamiecki de Katowice.  - Katowice : AE, 1999. - 456 s. ; 24 cm.

Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska [...] / Władysław Tyrański. - Kraków : Krakowska Agencja Informacja, 2000. -  Wyd. 2. - 414 s. ; 24 cm.

Kto jest kim w Polsce / [zesp. red. Beata Cynkier et al. ; współprac. Agnieszka Magdalena Bąbel et al.]. ? Warszawa : Wydaw. Polskiej Agencji Informacyjnej, 2001. - XVI, 1111, [1] s. ; 24 cm.

Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. . - Warszawa : PWE, 1998. - 336 s. ; 24 cm.

Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk. Anna Czubała, Jan W. Wiktor] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.  - Kraków : AE, 2001. -
447 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.

Marketing w dydaktyce szkół wyższych - teraźniejszość i przyszłość / pod red. Zofii Kędzior ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz. - Katowice : CBiE AE, 2002. - 157 s. : rys. ; 24 cm.

Marketing. Wybrane zagadnienia / aut. Bogusława Gnela [et al.].  - Kraków : AE, Szkoła Przeds. i Zarządzania, 1992. - 270 s. : rys. ; 24 cm.

Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa. Międzynarodowa konferencja naukowa : [Pamięci Prof. dr hab. Jerzego Altkorna] / red. nauk. Anna Czubała. - Kraków : Wydział Zarządzania AE, 2005. -  547 s. : il. ; 24 cm.

Mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1996, vol. 39/40, s. 99-112, summ.

Mechanizm globalnej równowagi rynku / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, nr 28, s. 5-22.

Mechanizmy ekonomiczne a równowaga rynkowa / Stefan Mynarski // Problemy Ekonomiczne, 1987, nr 2, s. 3-11.

Mechanizmy funkcjonowania układów rynkowych / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 605, s. 5-23.

Mechanizmy kształtowania konsumpcji rynkowej w warunkach tłumienia inflacji / Stefan Mynarski // Handel Wewnętrzny, 1990, nr 5/6, s. 11-15.

Mechanizmy równowagi i stabilności w systemach ekonomicznych / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1986, vol. 29, s. 45-47.

Mechanizmy sprzężeń zwrotnych w systemie rynkowym / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 184, s. 5-21.

Metody analizy eksperymentu w badaniach marketingowych. Materiały z III Warsztatów Metodologicznych / red. M. Rószkiewicz. - Warszawa : PONT Info, 1999. - 154 s. ; 24 cm.

Metody badań marketingowych / Stefan Mynarski . - Warszawa : PWE, 1990. - 165 s. : il. ; 24 cm.

Metody badań marketingowych. X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych. Krynica, 24-26 września 1996 r. / [Mat. zebr.i przyg. do publ. Jan Szumilak]. - Kraków : AE, 1996. - 618 s. ; 24 cm.

Metody ilościowe / Stefan Mynarski // Marketing w Praktyce, 1996, nr 5,  s. 9-15.

Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych [praca niepublikowana] / Stefan Mynarski  [kier. tematu]. - Kraków : AE, 2002. - 234 s., tab., wykr., bibliogr. - [Współaut.: Adam Sagan, Jadwiga Stobiecka, Mariusz Łapczyński, Jolanta Mirek, Dariusz Fatuła, Joanna Białynicka-Birula, Ryszard Węgrzyn, Grażyna Plichta, Kazimierz Baścik].

Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / Stefan Mynarski [kier. programu]. - Kraków : AE, 1996. - 193 s. : tab., rys; 30 cm. - [Współaut.: Adam Sagan, Jadwiga Stobiecka, Kazimierz Baścik, Dariusz Fatuła, Ryszard Węgrzyn, Jolanta Mirek, Joanna Babiarz].

Mierniki zmian poziomu i struktury cen / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1984, vol.27, s. 77-83.

Model strukturalnej równowagi rynku (możliwości wykorzystania wyników badań modelu) / Stefan Mynarski // Ekonomista, 1989, nr 1/2, s. 69-82.

Modelowanie rynku regionalnego dla prognozowania rozwoju / Stefan Mynarski // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego, 1976, z. 3, s. 24-35.

Modelowanie rynku w aspektach systemowych / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1978, nr 108, s. 5-17.

Modelowanie skutków tłumienia inflacji w polskiej gospodarce / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 17-23.

Modelowanie systemowe stabilności i równowagi rynkowej w ujęciu dynamicznym / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie,  1993, nr 403, s. 5-14, summ.

Modelowanie systemów ekonomicznych w aspektach odwzorowań strukturalnych i funkcjonalnych / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1980, vol. 23, s. 21-32.

Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / Stefan Mynarski  [kier. tematu]. - Kraków : AE, 2004. - 223 s., rys., wykr., tab., bibliogr. - [Współaut.: Joanna Białynicka-Birula, Adam Sagan, Jadwiga Stobiecka, Jolanta Mirek, Dariusz Fatuła, Ryszard Węgrzyn, Grażyna Plichta, Mariusz Łapczyński].

O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman Domaszewicz. - Kraków : AE, 1990. - 148 s. ; 24 cm.

Philip Kotler - doctor honoris causa / Stefan Mynarski // Aida Media, 1998, nr 9, s. 4.

Potencjał rynkowy i jego dyfuzyjny mechanizm / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 540, s. 5-17.

The Potential Market in Product Marketing Strategies / Stefan Mynarski // Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2001, nr 1, s. 107-114.

Powiązania importowo-eksportowe w układzie gałęziowym gospodarki narodowej / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1984, vol. 28, s. 33-44.

Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych / Stefan Mynarski. - Kraków : Zakamycze, 2000. - 153 s.

Problemy identyfikacji struktur systemów / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1981, vol. 24, s. 7-19.

Problemy równowagi i stabilizacji systemów ekonomicznych / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1981, vol. 25, s. 51-65.

Produkt rynkowy w systemie informacji marketingowej / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 353, s. 5-20.

Profesor Eugeniusz Garbacik - 45 lecie pracy naukowej / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983, nr 182, s. 9-17.

Prognoza dla regionów / Stefan Mynarski, Jacek Bazarnik // Życie Gospodarcze,  1990, nr 50, s. 10.

Próba adaptacji teorii inflacji do warunków polskiej gospodarki / Stefan Mynarski // Folia Oeconomica Cracoviensia, 1988, vol. 31, s. 63-74.

Próba konstrukcji modeli ekonometrycznych kosztów przebiegów masy towarowej / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, nr 77, s. 5-20.

Przesłanki badań rynkowych i marketingowych / Stefan Mynarski // Marketing i Rynek, 1998, nr 12, s. 2-8.

Relacje strukturalne układu rynkowego / Stefan Mynarski // Handel Wewnętrzny, 1977, nr 6, s. 9-16.

Rynek opcji. Pomocnicze materiały dydaktyczne / Stefan Mynarski. - Kraków : AE, 1999. - 38 s. ; 24 cm. - bibliogr.

Rynek w ujęciu systemowym / Stefan Mynarski // Handel Wewnętrzny, 1977, nr 2, s. 11-18.

Rytm giełdy. Marketing. Rynek Przedsiębiorstwo / Stefan Mynarski // Handel Wewnętrzny, 1994, nr 1, s. 22-26.

Segmentacja rynku a nieokreśloność wyboru konsumenta / Stefan Mynarski // Handel Wewnętrzny, 1980, nr 1, s. 7-12.

Selektywność kursów giełdowych (w świetle sprzężonego modelu dyfuzji)  / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 513,  s. 5-16.

Selektywność rytmów giełdowych / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996, nr 479, s. 7-17, bibliogr., summ.

Selektywność udziału marki na rynku / Stefan Mynarski  // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 680, s. 5-12, bibliogr., summ.

Selektywność wyboru marek na rynku / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 543, s. 5-22.

Serwomechanizm rynkowy/ Stefan Mynarski // Handel Wewnętrzny, 1984, nr 5/6, s. 1-7.

Skalowanie wielowymiarowe cech produktów w badaniach marketingowych / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 324,  s. 5-17.

Skuteczność i efektywność promocji w zachowaniach konkurencyjnych na rynku / Stefan Mynarski  // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 659,  s. 5-23, bibliogr., summ.

Stan i kierunki badań naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Stefan Mynarski // Problemy Ekonomiczne, 1981, nr 2, s. 139-148.

Stan rozregulowania układu proporcji globalnych gospodarki narodowej / Stefan Mynarski // Ekonomista, 1983, nr 3/4, s. 535-551.

Strefa wschodnia i zachodnia. Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990 / Stefan Mynarski, Jacek Bazarnik // Życie Gospodarcze, 1990, nr 38, s. III

Structural and functional market characteristics in the light of entropy / Stefan Mynarski  // European Research, 2005, vol. 8, nr 3, s. 130-137.

Teoretyczne podstawy segmentacji rynku // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995, nr 457, s. 5-18.

Układy eksperymentalne w analizie rynku / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 558, s. 5-22.

Wielowymiarowa segmentacja rynku / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983, nr 174, s. 5-24.

Właściwości strukturalne i funkcjonalne rynku w świetle entropii / Stefan Mynarski // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego, 1978, z. 4, s. 29-38.

Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków / Stefan Mynarski. - Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1967. - 143 s. : wykr., tabl., bibliogr. ; 24 cm.

Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny.T. 3, M - R / red. nauk. Janusz Kapuścik ; red. t. Marek Halawa. ? Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2000. - 745 s. : il. ; 25 cm.

Wybór docelowych rynków eksportowych producentów artykułów rolno-spożywczych / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 586, s. 5-23.

Wykorzystanie analizy kowariancji w badaniach zależności przyczynowo-skutkowych / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie,  2003, nr 640, s. 7-20.

Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / Stefan Mynarski [kier. tematu]. - Kraków : AE, 2001. - [Współaut.: Adam Sagan, Jadwiga Stobiecka, Kazimierz Baścik, Dariusz Fatuła, Mariusz Łapczyński, Joanna Babiarz, Ryszard Węgrzyn, Grażyna Plichta, Jolanta Mirek].

Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych. Materiały z V warsztatów metodologicznych zorganizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 maja 2001 r.) / pod red. Stefana Mynarskiego. - Kraków : AE, 2002. - 220 s. : wykr. ; 24 cm.

Zastosowania metod ilościowych / red. nauk. J. Dziechciarz. - Wrocław : Wydaw. AE, 2004. - 398 s. ; 24 cm. - [Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1010., Ekonometria 13].

Złota księga nauki polskiej 2006 : naukowcy Zjednoczonej Europy / [red. nacz. Krzysztof Pikoń, red. Agnieszka Sokołowska, Krystyna Pikoń]. -Gliwice : Helion : Mastermedia, cop. 2006. - 976 s. ; 25 cm.

 


Copyright 2007 BG AE w Krakowie