1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 >
MILTON FRIEDMAN

USA
University of Chicago
(1912-2006)
”za osiągnięcia w zakresie badań nad konsumpcją, historią i teorią pieniądza oraz za ukazanie złożoności polityki stabilizacyjnej”

”for his achievements in the fields of consumption analysis, monetary history and theory and for his demonstration of the complexity of stabilization policy”

Friedman walnie przyczynił się do odejścia szerokich kręgów ekonomistów od keynesizmu w jego postaci dominującej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesią¬tych oraz zaproponował doktrynę wobec niego konkurencyjną: monetaryzm.

Zo¬stał nagrodzony za pracę nad zjawiskiem konsumpcji oraz historię i teorię pienią¬dza. Jego teoria trwałego dochodu, w odróżnieniu od wcześniejszej, keynesowskiej teorii dochodu bieżącego, wiąże poziom konsumpcji w dużej mierze z oczekiwa¬nym dochodem w przyszłości.

Podtrzymywanie przez rząd słabego poziomu kon¬sumpcji, co należy do zasad ekonomii keynesowkiej, ma jego zdaniem sens jedynie w ramach określonych przez stały dochód konsumentów.

Friedman stał się nie¬zwykle wpływowym propagatorem ilościowej teorii pieniądza, którą uczynił głównym narzędziem analizy historii gospodarczej. W ten sposób zdobył pozycję koryfeusza monetaryzmu, a przy tej okazji - błyskotliwego obrońcy wolnego ryn¬ku. Sprzeciwiał się traktowaniu polityki fiskalnej jako narzędzia stabilizacji popy¬tu globalnego, z tego punktu widzenia istotne znaczenie ma, w jego ocenie, poli-tyka monetarna prowadzona zgodnie z dynamiką PKB.

Uważał, że na dłuższą metę nie ma dylematu opisywanego za pomocą krzywej Phillipsa: inflacja czy bezrobocie, istnieje jedynie problem naturalnej stopy bezrobocia.”
/Jasiński L.J./

C = a + b Yd
C – wydatki konsumpcyjne
Yd – dochód rozporządzalny
ab – parametryHIPOTEZA STAŁEGO DOCHODU MONETARYZM SZKOŁA CHICAGOWSKA