Historia GPWźródło: www.gpw.pl[Rozmiar: 16476 bajtów]         14 kwietnia 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość jubileuszowa 20-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W trakcie Uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe współtwórcom sukcesu polskiego rynku kapitałowego. Wręczona została również, po raz siódmy, Nagroda Lesława A. Pagi.

Uroczystość odbyła się w 20. rocznicę podpisania aktu założycielskiego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (12 kwietnia 1991) i pierwszego notowania na warszawskiej giełdzie (16 kwietnia 1991). Organizatorem Uroczystości jest Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi.

Powstanie Giełdy było wydarzeniem historycznym, pieczętującym pierwszy okres reform gospodarczych i na trwałe sytuującym Polskę w kręgu wolności gospodarczej i szacunku dla przedsiębiorczości. Wydarzenie to stanowiło ukoronowanie marzeń i pracy całego pokolenia ekonomistów, którzy w najtrudniejszych latach naszej historii mieli odwagę budować podwaliny wolnej Polski w oparciu o najwyższe standardy etyczne i profesjonalne. Po 20 latach jesteśmy dumni z siły polskiego rynku kapitałowego i z roli, jaką odgrywa w rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

W trakcie uroczystości odznaczone zostały następujące osoby zasłużone dla budowy polskiego rynku kapitałowego:

[Rozmiar: 932 bajtów]  Grzegorz Domański, współtwórca ram regulacyjnych polskiego rynku kapitałowego, były prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

[Rozmiar: 932 bajtów]  Wiesław Rozłucki, współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i prezes GPW w latach 1991-2006 - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,

[Rozmiar: 932 bajtów]  Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2006 r., a wcześniej menedżer odpowiedzialny za system depozytowo-rozliczeniowy rynku kapitałowego - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,

[Rozmiar: 932 bajtów]  Jacek Socha, współtwórca Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jej wieloletni przewodniczący, były minister skarbu państwa - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

W trakcie uroczystości wręczona została nagroda Lesława A. Pagi. Otrzymał ją prof. Grzegorz Domański, współtwórca ram regulacyjnych polskiego rynku kapitałowego. Ideą nagrody jest pokazanie roli, jaką odgrywają w polskiej gospodarce wizjonerzy biznesu – ludzie dynamiczni, niekonwencjonalni i skuteczni w swej pracy. Nagroda jest przyznawana raz w roku przedsiębiorcom oraz działaczom gospodarczym i publicznym. Szczególny akcent przy ocenie kandydatów do nagrody jest położony na działalność zgodną z najwyższymi standardami etycznymi i zawodowymi. Dotychczas nagrodę Lesława A. Pagi otrzymali: Krzysztof Lis, Leszek Czarnecki, Leszek Balcerowicz, Igor Chalupec, Józef Wancer i Janusz Lewandowski.[Rozmiar: 16476 bajtów]        Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku. Sesje odbywały się w godzinach 12.00-13.00.

W XIX w. przedmiotem handlu na giełdzie warszawskiej były przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę w drugiej połowie XIX w. w latach między i a II wojną światową giełdy w Polsce działały na podstawie rozporządzenia Prezydenta o organizacji giełd. Oprócz giełdy warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Podstawowe znaczenie miała jednak giełda w Warszawie, na której koncentrowało się 90% obrotów. w 1938 r. na warszawskiej giełdzie notowano 130 papierów: obligacje (państwowe, bankowe, municypalne), listy zastawne oraz akcje. Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w Warszawie została zamknięta.

Wprawdzie po roku 1945 podjęto próby reaktywowania działalności giełd w Polsce, jednak ich istnienie było nie do pogodzenia z narzuconym systemem gospodarki centralnie planowanej. We wrześniu 1989 r. nowy, niekomunistyczny rząd rozpoczął program zmiany ustroju i odbudowy gospodarki rynkowej. Głównym motorem zmian strukturalnych była prywatyzacja i rozwój rynku kapitałowego. W przeciwieństwie do doświadczeń innych krajów, gdzie prywatyzacja prowadzona była w ramach istniejącej już struktury instytucji finansowych, w Polsce - równocześnie z prywatyzacją - konieczne było stworzenie niezbędnej infrastruktury rynku kapitałowego. Pięćdziesięcioletnia przerwa w funkcjonowaniu polskiego rynku kapitałowego stworzyła sytuację pustki prawno - instytucjonalnej. Oznaczało to w praktyce brak doświadczeń i wiedzy fachowej, lecz również ogromne możliwości rozwoju. Rozważając kilka alternatywnych rozwiązań, zdecydowano się na bezpośrednie nawiązanie do wzorców zagranicznych rynków kapitałowych, a więc przeniesienie nowoczesnych rozwiązań regulacji prawnych i organizacyjnych. Obserwowana standaryzacja i globalizacja rynków kapitałowych na świecie nie stwarzała większych szans oryginalnym modelom krajowym. Zaletą takiego wyboru było zdecydowane przyspieszenie procesu i przyjęcie od razu rozwiązań docelowych.

Opracowanie szczegółowych procedur nowoczesnego obrotu giełdowego w okresie zaledwie kilku miesięcy było możliwe dzięki pomocy merytorycznej i finansowej Francji, a konkretnie Spółki Giełd Francuskich (Société de Bourses Françaises) i Centralnego Depozytu SICOVAM. Niezmiernie ważnym elementem powstającego rynku kapitałowego była regulacja prawna, którą należało opracować od początku. Pierwsza wersja projektu ustawy regulującej publiczny obrót papierami wartościowymi została opracowana w lipcu 1990 r. w dniu 22 marca 1991 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Powstały w ten sposób podstawy prawne głównych instytucji rynku kapitałowego: domów maklerskich, giełdy, funduszy powierniczych, jak również Komisji Papierów Wartościowych jako organu administracji rządowej kontrolującego i promującego rynek papierów wartościowych. w odniesieniu do giełdy ustawa ta określiła, że instytucja ta powinna zapewniać:

[Rozmiar: 932 bajtów]  koncentrację podaży i popytu na papiery wartościowe dopuszczone do obrotu giełdowego w celu kształtowania      powszechnego kursu
[Rozmiar: 932 bajtów]  bezpieczny i sprawny przebieg transakcji i rozliczeń
[Rozmiar: 932 bajtów]  upowszechnianie jednolitych informacji umożliwiających ocenę aktualnej wartości papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego.

W niecały miesiąc po uchwaleniu przez Sejm Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, dnia 12 kwietnia 1991 r., Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów reprezentujący Skarb Państwa podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cztery dni póź niej, 16 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa z udziałem 7 domów maklerskich, na której notowano akcje 5 spółek. Wpłynęło wówczas 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót giełdy wyniósł 1.990 zł (2 tys. US$). Obecnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.:

[Rozmiar: 932 bajtów]  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz      o spółkach publicznych (z póź n. zm.);
[Rozmiar: 932 bajtów]  obrocie instrumentami finansowymi (z póź n. zm.);
[Rozmiar: 932 bajtów]   nadzorze nad rynkiem kapitałowym (z póź n. zm.).

Uznanie zastosowanych w Polsce rozwiązań znalazło swój wyraz w przyjęciu w grudniu 1991 roku Giełdy Papierów Wartościowych w poczet członków korespondentów Światowej Federacji Giełd (World Federation of Exchanges). w paź dzierniku 1994 r. polska giełda została pełnym członkiem tej organizacji, grupującej wszystkie najważniejsze giełdy świata. Zadaniem WFE jest koordynacja współpracy między giełdami poszczególnych krajów, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, ujednolicanie standardów i poszerzanie zasięgu transakcji międzynarodowych. Od 1992 r. giełda warszawska jest również członkiem korespondentem Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), a od 1 czerwca 2004 r. pełnoprawnym członkiem Federacji.

We wrześniu 2008 r. Polska awansowała do grupy "Advanced Emerging" w klasyfikacji rynków FTSE,jednej z największych na świecie instytucji opracowującej i publikującej dane na temat rynków finansowych na świecie.


[Rozmiar: 7287 bajtów]

Najwyższym organem Giełdy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze Giełdy.
Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Giełdy. Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy. Składa się z 5 do 7 członków. Rada Giełdy odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków jest wspólna i wynosi 3 lata.

Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego.

Zarząd Giełdy składa się z 3 do 5 członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Walne Zgromadzenie.


[Rozmiar: 73740 bajtów]

Urodzony we Wrocławiu, 13 września 1965 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia 1984-1989, dyplom z wyróżnieniem) oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Panthéon - Assas - Paris II (Diplôme d'Etudes Approfondies - D.E.A., studia 1990-1991). Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, 1995), radca prawny (1994), egzaminowany aplikant sędziowski (aplikacja przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, 1990-1992).

Znajomość języków obcych:
francuski, angielski, rosyjski.
[Rozmiar: 73740 bajtów]

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk ekonomicznych. W latach 1980-1991 pracownik akademicki Wydziału Nauk Ekonomicznych UW; następnie pracowała w Agencji Rozwoju Przemysłu (1991-1992) oraz w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (1992-1993).

Znajomość języków obcych:
angielski, rosyjski, niemiecki.
Zainteresowania:
podróże, jogging, ekonomia i polityka.
[Rozmiar: 73740 bajtów]

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego oraz Studium Menedżerskiego Mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania.

Ukończyła liczne szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych m.in. International Institute for Securities Market Development, Washington, USA (1996 r.), Program on Securities Enforcement and Market Oversight, Washington, USA (1996 r.).

Znajomość języków obcych: angielski, francuski, rosyjski.
[Rozmiar: 73740 bajtów]

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Liczne kursy i szkolenia zakresu zarządzania, rozwoju biznesu oraz funkcjonowania rynków finansowych.

Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski.
Zainteresowania: podróże, psychologia, poezja (także jako twórca), literatura SF.


RADA NADZORCZA GPW:


[Rozmiar: 969 bajtów] Leszek PAWŁOWICZ - Prezes Rady Giełdy

Wykształcenie wyższe: magister ekonomii (1973) doktor nauk ekonomicznych (1977) doktor habilitowany nauk ekonomicznych (1988)

[Rozmiar: 969 bajtów] Marek WIERZBOWSKI - Wiceprezes Rady Giełdy

Radca prawny/adwokat Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

[Rozmiar: 969 bajtów] Jacek LEWANDOWSKI

[Rozmiar: 969 bajtów] Paweł GRANIEWSKI

[Rozmiar: 969 bajtów] Mateusz RODZYNKIEWICZ

[Rozmiar: 969 bajtów] Maria SIERPIŃSKA
Profesor nauk ekonomicznych, rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

[Rozmiar: 969 bajtów] Sebastian SKUZA


[Rozmiar: 7287 bajtów] z siedzibą w Warszawie,
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
pod numerem KRS 82312,
kapitał zakładowy w wysokości 41.972.000 złotych – w całości opłacony. NIP 526-025-09-72

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.:

[Rozmiar: 969 bajtów] ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z pózn. zm);

[Rozmiar: 969 bajtów] o obrocie instrumentami finansowymi (z pózn. zm);

[Rozmiar: 969 bajtów] o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (z pózn. zm).

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność określona w pkt 66.11.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym:

1. prowadzenie giełdy, lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem,
2. prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
3. organizowanie alternatywnego systemu obrotu. Władzami spółki GPW w Warszawie S.A. są:
- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza zwana Radą Giełdy,
- Zarząd zwany Zarządem Giełdy.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 złotych i jest podzielony na 15.185.470 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Skarb Państwa posiada 14.688.470 akcji Spółki, co stanowi 35,00%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do wykonywania 29.376.940 głosów, co stanowi 51,40%-owy udział w ogólnej liczbie głosów. Jest to jedyny akcjonariusz posiadający powyżej 5% ogólnej liczby głosów w rozumieniu art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z późn. zm.).

Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Oznacza to, że w celu ustalenia ceny instrumentu sporządza się zestawienie zleceń zawierających dyspozycje kupna i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji giełdowych. Dla poprawienia płynności notowanych instrumentów, członkowie giełdy lub inne instytucje finansowe mogą pełnić funkcję animatora rynku, składając (na podstawie odpowiedniej umowy z Giełdą) zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu na własny rachunek. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi handel na czterech rynkach:

[Rozmiar: 969 bajtów]  Główny Rynek GPW działa od dnia uruchomienia Giełdy w dniu 16 kwietnia 1991 roku. Jest to rynek regulowany podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem handlu na Głównym Rynku GPW są akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, ETF-y oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe. Od 1 lipca 2010 r. inwestorzy uzyskali możliwość zawierania transakcji w ramach tzw. krótkiej sprzedaży na najbardziej płynnych akcjach i obligacjach.

[Rozmiar: 969 bajtów]  NewConnect to zorganizowany i prowadzony przez Giełdę rynek działający w formule alternatywnego systemu obrotu, który rozpoczął działalność 30 sierpnia 2007 r. Jest to rynek przeznaczony przede wszystkim dla młodych, prężnie rozwijających się firm, działających w obszarze nowych technologii. Przedmiotem handlu na NewConnect mogą być akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe.

[Rozmiar: 969 bajtów]  Catalyst to rynek instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych i listów zastawnych który powstał 30 września 2009 r. Tworzą go dwie platformy obrotu w formule rynku regulowanego i dwie - w formule alternatywnego systemu obrotu przeznaczone zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i hurtowych.

[Rozmiar: 969 bajtów]  Poee Rynek Energii GPW – jest najmłodszym rynkiem warszawskiej giełdy, rozpoczął działalność 11 grudnia 2010 r. Rozszerzył działalność operacyjną GPW o obszar rynku towarowego – jest platformą zawierania transakcji energią elektryczną i kontraktami terminowymi na energię dla wszystkich kategorii uczestników rynku energii – producentów, spółek obrotu i odbiorców końcowych.

GPW jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdą krajową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Obecnie GPW realizuje strategię rozwoju, mającą na celu wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku oraz uczynienie z Warszawy centrum finansowego regionu Europy środkowoWschodniej. Obecnie polska giełda jest liczącym się rynkiem kapitałowym w Europie i liderem w Europie środkowej i Wschodniej. Wykorzystując potencjał rozwojowy polskiej gospodarki oraz dynamizm polskiego rynku kapitałowego.


[Rozmiar: 7287 bajtów][Rozmiar: 33848 bajtów]

GRUPA KAPITAŁOWA


[Rozmiar: 27907 bajtów]


DNI BEZ SESJI

Dni bez sesji w 2011 r.

[Rozmiar: 969 bajtów]  Czwartek, 6 stycznia
[Rozmiar: 969 bajtów]  Piątek, 22 kwietnia
[Rozmiar: 969 bajtów]  Poniedziałek, 25 kwietnia
[Rozmiar: 969 bajtów]  Wtorek, 3 maja
[Rozmiar: 969 bajtów]  Czwartek, 23 czerwca
[Rozmiar: 969 bajtów]  Poniedziałek, 15 sierpnia
[Rozmiar: 969 bajtów]  Wtorek, 1 listopada
[Rozmiar: 969 bajtów]  Piątek, 11 listopada
[Rozmiar: 969 bajtów]  Poniedziałek, 26 grudnia.[Rozmiar: 5643 bajtów]

Decyzja właściciela o wejściu na giełdę

[Rozmiar: 1590 bajtów]

Przekształcenie w spółkę akcyjną
(Jeśli funkcjonuje w innej formie)

[Rozmiar: 1590 bajtów]

Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego
(i ewentualnie nowej emisji akcji)

[Rozmiar: 1590 bajtów]

Restrukturyzacji spółki/grupy kapitałowej
(o ile konieczna)

[Rozmiar: 1590 bajtów]

Wybór domu maklerskiego (oferującego) i doradców

[Rozmiar: 1590 bajtów]

Sporządzenie prospektu emisyjnego

[Rozmiar: 1590 bajtów]

Zatwierdzenie prospektu przez KNF

[Rozmiar: 1590 bajtów]

Złożenie do KDPW stosownych dokumentów wraz z wnioskiem o rejestrację akcji

[Rozmiar: 1590 bajtów]

Przeprowadzenie oferty publicznej

[Rozmiar: 1590 bajtów]

Dopuszczenie/wprowadzenie akcji na GPW

[Rozmiar: 1590 bajtów]

Debiut[Rozmiar: 16040 bajtów] Bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na GPW może prowadzić podmiot posiadający status członka giełdy. Członkostwo na giełdzie warszawskiej mogą uzyskać następujące kategorie podmiotów, spełniające wymogi określone regulacjami GPW:

1. firma inwestycyjna zawierająca transakcje giełdowe na rachunek własny lub na rachunek klienta,
2. inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), zawierający transakcje giełdowe wyłącznie na rachunek własny,
3. inny podmiot nie będący uczestnikiem Krajowego Depozytu, zawierający transakcje giełdowe wyłącznie na rachunek własny - pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.

Dopuszczonym do działania na giełdzie może być podmiot, który:

1. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku, gdy z zakresu działalności podejmowanej na giełdzie wynika obowiązek posiadania takiego zezwolenia,
2. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka giełdy
3. posiada odpowiednie środki organizacyjno-techniczne zapewniające prawidłową i bezpieczną obsługę obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie,
4. jest osobą prawną

UWAGA! Osoba fizyczna nie może uzyskać statusu członka giełdy.

Sposób prowadzenia działalności na GPW przez członka giełdy określają następujące regulacje giełdowe:
1. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego
3. Uchwały Zarządu Giełdy i Rady
Giełdy

[Rozmiar: 4585 bajtów] Systemem transakcyjnym warszawskiej giełdy jest system WARSET. System ten zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń, zawierania transakcji, sprawny dostęp uczestników rynku do systemu obrotu papierami wartościowymi oraz szerokie możliwości korzystania z informacji o sytuacji na rynku. Ponadto WARSET umożliwia inwestorom szersze wykorzystanie możliwości przesyłania zleceń przez internet - systemy biur maklerskich są na tyle zintegrowane z systemem giełdowym, że udział biur sprowadza się tylko do weryfikacji poprawności złożonych zleceń przez inwestorów.

W każdym systemie notowań WARSET-u jednostką transakcyjną jest jeden instrument finansowy. Cechą charakterystyczną systemu WARSET jest publikowanie w fazie przed otwarciem (zamknięciem i w fazie równoważenia) tzw. Teoretycznego Kursu Otwarcia - TKO. Jest to wyliczona na dany moment cena papieru wartościowego.

W lipcu 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i NYSE Euronext zawarły umowę o strategicznej, długofalowej współpracy obejmującej stworzenie wzajemnie korzystnych inicjatyw biznesowych oraz migrację platformy transakcyjnej GPW na Uniwersalną Platformę Obrotu NYSE Technologies™ (UTP – Universal Trading Platform). Podpisane umowy z wiodącą światową giełdą stanowi krok o istotnym znaczeniu dla wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej GPW. Po wdrożeniu system transakcyjny zapewni zwiększoną prędkość i skalowalność w porównaniu z dotychczasowym systemem, znacząco szerszy wachlarz funkcjonalności, co przyczyni się do wzrostu wolumenu obrotów w szerszym spektrum papierów wartościowych i może przyciągnąć na GPW nowe kategorie inwestorów (np. inwestorów zajmujących się „handlem o wysokiej częstotliwości” i handlem algorytmicznym).[Rozmiar: 14158 bajtów]
Rok 1990


16.10
podpisanie umowy o współpracy między Polską a Francją w celu uruchomienia giełdy papierów wartościowych w Warszawie

Rok 1991


12.04
podpisanie aktu założycielskiego spółki akcyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

16.04
pierwsza sesja giełdowa; notowano spółki: Tonsil, Próchnik, Krosno, Kable, Exbud; sprzedano 10 akcji Exbudu, 160 Próchnika, 90 Kabli, 50 Tonsilu i 40 Krosna, o łącznej wartości ok. 24 mln ówczesnych złotych, czyli około 2,5 tys. dolarów

10.07
rozpoczęcie działania informatycznego systemu ewidencyjnego

16.07
wprowadzenie dodatkowej oferty specjalisty (dogrywki)

1.08
wprowadzenie komputerowego systemu rozliczeń

3.09
pierwszy numer biuletynu giełdowego „Ceduła Giełdy Warszawskiej”

3.12
przyjęcie GPW jako członka korespondenta do Światowej Federacji Giełd (World Federation of Exchanges)

Rok 1992


9.01
wprowadzenie drugiej sesji giełdowej w tygodniu

28.01
instalacja pierwszych terminali giełdowych w biurach członków giełdy

23.04
obsługa sesji giełdowej przez system komputerowy IBM AS/400

26.05
przeprowadzenie po raz pierwszy obsługi wypłat dywidendy

15.06
rozpoczęcie notowań obligacji Skarbu Państwa w systemie ciągłym

18.08
uruchomienie serwisu elektronicznego informacji giełdowych KING

1.09
pierwsze notowanie obligacji Skarbu Państwa w systemie kursu jednolitego

Rok 1993


4.01
wprowadzenie trzeciej sesji giełdowej w tygodniu

22.04
uruchomienie rynku równoległego

1.05
zmiana cyklu rozliczeń z T+5 na T+3

9.06
przeprowadzenie po raz pierwszy podziału wartości nominalnej akcji

5.07
komputeryzacja obsługi dogrywki, składanie zleceń na dogrywce z terminali giełdowych

15.07
rozpoczęcie przekazywania wyników notowań do telegazety

Rok 1994


10.02
pierwsze notowanie praw poboru z akcji notowanych na giełdzie

1.03
dokonanie pierwszego przydziału akcji nowej emisji w drodze publicznej subskrypcji

8.03
maksymalna wartość indeksu giełdowego WIG (20 760,3)

16.04
wprowadzenie indeksu cenowego WIG20

1.06
rozpoczęcie transmisji dogrywki w czasie rzeczywistym w telegazecie

1.07
wprowadzenie czwartej sesji giełdowej w tygodniu

3.10
wprowadzenie piątej sesji giełdowej w tygodniu

10.10
przyjęcie GPW jako członka do FIBV

7.11
wyodrębnienie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; KDPW funkcjonuje jako spółka akcyjna będąca własnością GPW i Skarbu Państwa

Rok 1995


3.01
wprowadzenie indeksu rynku równoległego WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoległego)

25.01
pierwsze posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Nowego Systemu Giełdowego

20.04
rozpoczęcie notowań ciągłych z wykorzystaniem komputera IBM AS/400 i terminali giełdowych

17.05
pierwsze publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji notowanych na GPW

12-14.10
Pierwsze Polskie Forum Inwestycji Kapitałowych „Twoje Pieniądze” - zorganizowane przez GPW targi połączone z debatami publicznymi

18.12
wprowadzenie dogrywki dwustronnej

Rok 1996


15.02
pierwszy numer Biuletynu Miesięcznego GPW

6.05
kapitalizacja Giełdy osiąga 20 mld zł

8.07
wprowadzenie do notowań ciągłych akcji pierwszych pięciu spółek

15.07
rozpoczęcie notowań świadectw udziałowych NFI w systemie kursu jednolitego

12.08
rozpoczęcie notowań ciągłych świadectw udziałowych NFI

1.10
uruchomienie komercyjnego systemu dystrybucji danych giełdowych w czasie rzeczywistym

10-12.10
Drugie Forum Inwestycji Kapitałowych „Twoje Pieniądze”, zorganizowane przez GPW, Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń

20.12
rozesłanie zapytania ofertowego o dostawę nowego systemu giełdowego

Rok 1997


3.02
rozpoczęcie publikacji indeksu WIG20 w czasie notowań ciągłych, tysięczna sesja na GPW

12.02
kapitalizacja GPW osiąga 10 mld USD rekordowy dzienny obrót - 953,8 mln zł (łącznie z transakcjami pakietowymi)

20.02
pierwsza spółka na rynku wolnym (Elpo)

1.04
informacje giełdowe w czasie rzeczywistym w serwisie Reuters`a

12.05
180 rocznica założenia pierwszej giełdy w Warszawie

21.05
setna spółka na GPW maj liczba rachunków inwestycyjnych przekracza 1 milion

12.06
pierwsze notowanie akcji 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych rozpoczęcie publikacji indeksu NIF

1.07
rozpoczęcie notowań ciągłych akcji NFI oraz publikacji indeksu NIF w czasie notowań ciągłych

10.07
kapitalizacja Giełdy osiąga 40 mld zł

25.07
podpisanie listu intencyjnego między GPW a giełdą SBF w Paryżu w sprawie dostawy nowego systemu giełdowego

16-18.10
Trzecie Polskie Forum Kapitałowo-Finansowe „Twoje Pieniądze”

Rok 1998


16.01
uruchomienie rynku instrumentów pochodnych - kontrakty terminowe na indeks WIG20

9.03
wprowadzenie do obrotu giełdowego pierwszych warrantów (na indeks NIF oraz akcje spółki Elektrim)

11.03
indeks WIG osiąga najwyższy poziom w 1998 roku - 18.582,7 pkt

25.03
rozpoczęcie budowy nowej siedziby Giełdy

30.06
pierwsze notowanie największego banku na Giełdzie - Pekao SA

4.08
pierwsze notowanie praw do nowych akcji (na akcje BRE)

21.08
podpisanie umowy z SBF Paris Bourse oraz firmą Euronext na dostawę nowego systemu giełdowego

15.09
przyjęcie GPW jako członka afiliowanego IOSCO (Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych)

21.09
rozpoczęcie podawania wartości indeksu średnich spółek MIDWIG

25.09
wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na kurs USD

15-17.10
Czwarte Polskie Forum Kapitałowo-Finansowe „Twoje Pieniądze”

18.11
pierwsze notowanie na Giełdzie TPSA - największej firmy na GPW Kapitalizacja Giełdy przekroczyła 20 mld USD

28.12
ostatnie notowanie powszechnych świadectw udziałowych

Rok 1999


11.01
Dwusetna spółka na GPW (Skotan)

26.03
Rozpoczęcie publikowania subindeksów sektorowych

31.05
Rozpoczęcie obrotu kontraktami terminowymi na kurs euro maj Inauguracja pierwszych „Szkół Giełdowych” - zorganizowanych przez GPW kursów dla początkujących inwestorów

4.06
Uzyskanie przez Giełdę statusu członka stowarzyszonego Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE)

11.06
Kapitalizacja Giełdy przekroczyła 100 mld zł

12 i 16.07
Podpisanie porozumienia o współpracy i wymianie informacji z giełdą w Londynie oraz giełdą w Paryżu

Rok 2000


luty
Początek udostępniania przez dystrybutorów serwisów giełdowych danych w czasie rzeczywistym w Internecie

5.04
Pierwsze notowanie na giełdzie obligacji korporacyjnych (emitent: Centrum Leasingu i Finansów Clif SA)

28.04
Utworzenie Segmentu Innowacyjnych Technologii SiTech przeznaczonego (niezależnie od rynku notowań) dla spółek zaliczonych do sektora telekomunikacja - informatyka i spółek, których przedmiotem działalności jest produkcja i usługi z wykorzystaniem innowacyjnych technologii

19.05
Wprowadzenie indeksu TechWIG Warszawskiego Indeksu Segmentu Innowacyjnych Technologii

25.05
Wprowadzenie do obrotu giełdowego pierwszych certyfikatów inwestycyjnych (emitent: Skarbiec - Gwarancja 2002 Zamknięty Fundusz Inwestycyjny)

17.11
Uruchomienie Nowego Systemu Giełdowego Warset

Rok 2001


22.01
Wprowadzenie do obrotu giełdowego pierwszych kontraktów terminowych na akcje spółek: TPSA, ELEKTRIM, PKN ORLEN

07.02
Dwutysięczna sesja giełdowa

16.04
X rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych

9.08
Podpisanie porozumienia o współpracy z Narodową Giełdą Litewską

24.09
Giełdowy debiut warrantów typu amerykańskiego

22.10
Wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje kolejnych pięciu spółek: Agory, KGHM, PEKAO S.A., BRE i PROKOM

26.11
Debiut jednostek indeksowych na indeks WIG20 (MiniWIG20)

Rok 2002


08.02
Podpisanie z Euronext umowy o wzajemnym członkostwie

18.02
Pierwsze notowanie kontraktów terminowych na MIDWIG

25.04.
Pierwsze notowanie obligacji zamiennych na akcje ComArch na GPW

06.05
Rozpoczęcie oznaczania akcji, które spełniają wymogi dla pożyczek papierów wartościowych (tzw. „krótka sprzedaż”)

Rok 2003


27.05
Pierwsze notowanie praw pierwszeństwa (Netia)

1.09
Wprowadzenie dogrywki na zamknięcie notowań ciągłych

22.09
Debiut opcji na indeks WIG20

14.10
Debiut pierwszej spółki zagranicznej na GPW - Banku Austria Creditanstalt AG

Rok 2004


1.05
Nowy podział rynków notowań na urzędowy i nieurzędowy

3.06
Giełda pełnoprawnym członkiem FESE

15.12
Przyjęcie przez Radę i Zarząd Giełdy dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”

Rok 2005


14.02
Debiut kontraktów terminowych na obligacje skarbowe

11.07
Rozpoczęcie działania przez pierwszego zdalnego członka giełdy (Fischer Partners Fondkommission AB)

3.10
Nowy harmonogram sesji

6.10
Najwyższy w historii GPW wolumen obrotu kontraktami terminowymi na sesji: 54.877 sztuk

17.10
Debiut opcji na akcje spółek

24.10
Wejście w życie nowych ustaw regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego

31.12
Zaprzestanie obliczania indeksu NIF

Rok 2006


23.02
wprowadzenie dodatkowego mechanizmu ograniczeń wahań kursów, tzw. widełki dynamiczne

25.08
debiut giełdowy produktów strukturyzowanych (emitent Deutsche Bank z Londynu)

25.10
debiut spółka ČEZ na GPW, największej (w dniu debiutu) spółki Europy środkowo-Wschodniej

06.11
podpisanie umowy z pierwszym uczestnikiem programu WSE IPO Partner, ukraińskim domem maklerskim E-volution Capital z Kijowa

Rok 2007


18-19.01
Central&Eastern European Market Forum - pierwsze międzynarodowe forum giełdowe z udziałem giełd, spółek i inwestorów z regionu CEE

26.02
Pierwsze Forum Informacji o Spółkach Międzynarodowych

1.03
Nowa metodologia obliczania indeksów giełdowych i wprowadzenie nowych indeksów: mWIG40 i sWIG80

1.04
Nowa segmentacja rynku regulowanego: segmenty 5 Plus, 50 Plus, 250 Plus

9.05
Ruszył nowy internetowy serwis informacyjny o notowanych spółkach dostępny pod adresem www.gpw-infostrefa.pl

30.08
Rozpoczął funkcjonowanie NewConnect - nowy rynek dla młodych dynamicznych spółek. Rynek zorganizowany w formule alternatywnego systemu obrotu.

12.10
GPW stała się akcjonariuszem rumuńskiej giełdy walutowej Sibiu

17.12
Ruszył serwis internetowy o spółkach zagranicznych notowanych na GPW www.wseinternational.eu

20.12
Zadebiutowała na GPW włoska spółka UniCredit - największa spółka notowana na warszawskiej giełdzie

21.12
Najwyższy w historii GPW obrot akcjami na sesji: 4,14 mld zł

Rok 2008


25.06
otwarcie przedstawicielstwa GPW w stolicy Ukrainy - Kijowie. Przedstawicielstwo GPW pełni funkcję centrum informacyjnego dla potencjalnych emitentów oraz inwestorów ukraińskich, zainteresowanych pozyskaniem czy inwestowaniem kapitału na warszawskiej giełdzie

10.07
sfinalizowanie transakcji nabycia przez GPW 25% akcji ukraińskiej giełdy INNEX

Lipiec
wprowadzenie Programu Wspierania Płynności, Program powstał z myślą o spółkach, którymi obrót cechuje się, według przyjętych przez GPW kryteriów, niską płynnością

01.09
zmiana w organizacji przebiegu sesji giełdowych; od tego dnia sesje giełdowe na rynku akcji (notowania ciągłe) rozpoczynają się o godzinie 9.00, a na rynku instrumentów pochodnych o godz. 8.30

Rok 2009


11.03
przejęcie przez GPW 61,31 proc. udziałów w spółce BondSpot (d. MTS-CeTO); obecnie GPW jest w posiadaniu 92,47 proc. kapitału zakładowego BondSpot

30.09
uruchomienie zorganizowanego rynku dłużnych papierów wartościowych CATALYST

Rok 2010


9.11
debiut akcji GPW na giełdzie

[Rozmiar: 77376 bajtów]

Wiesław Jan Rozłucki

ur. 9 grudnia 1947 w Gliwicach) – polski ekonomista, współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej pierwszy prezes.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1970), był stypendystą British Council w London School of Economics (1979–1980). Uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie geografii ekonomicznej. W latach 1989–1990 był doradcą ministra finansów, a następnie dyrektorem Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1991 do 1994 wchodził w skład Komisji Papierów Wartościowych. W latach 90. był członkiem w Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie RP, Rady Nadzorczej Gliwickiej Spółki Węglowej S.A., Rady Nadzorczej Centrum Bankowo-Finansowego S.A., Rady Nadzorczej Centrum Giełdowego S.A. oraz Rady Nadzorczej Xtrade. Pełnił również funkcję m.in. Przewodniczącego Komitetu Koordynacyjnego Rozwoju Systemu Giełdowego i Przewodniczącego Porozumienia dla Rozwoju Rynku Kapitałowego. Był również członkiem Komitetu Roboczego Międzynarodowej Federacji Giełd Federacji Papierów Wartościowych (WFE), a także członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych CESR.
Należał do organizatorów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Od 1991 do 2006 zajmował stanowisko prezesa jej zarządu. Przewodniczył także radzie nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Pełnił różne funkcje w europejskich i międzynarodowych organizacjach branży giełdowej.

Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych spółek: TP S.A., MCI Management, Wasko oraz TVN, Rady Nadzorczej Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi, a także Komitetu Dobrych Praktyk w ramach Forum Corporate Governance. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Został doradcą banku inwestycyjnego Rothschild Polska. Wykładał na OLYMPUS Szkole Wyższej im. prof. R. Kudlińskiego w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Relacji inwestorskich i komunikacji finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Odznaczenia i wyróżnienia:

W 1995 został uhonorowany francuskim odznaczeniem L'Ordre National du Merite, w 2000 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w 2011 – Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 został laureatem nagrody Galeria Chwały Polskiej Ekonomii, wyróżnienia przyznawanego przez jury wytypowane przez "Manager Magazin", PKPP Lewiatan, SGH i Akademię Leona KoĄmińskiego.[Rozmiar: 77376 bajtów]

Lesław Paga

(ur. 24 września 1954, zm. 2 lipca 2003) – polski ekonomista, współtwórca Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pierwszy przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych.

Urodził się w Bytomiu. Od najwcześniejszych lat był zaangażowany w działalność harcerską. Był instruktorem harcerskim, inicjatorem i charyzmatycznym liderem wielu przedsięwzięć i akcji ruchu harcerskiego. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał także tytuł doktora nauk ekonomicznych; w latach 1977-1984 był tam asystentem, a następnie adiunktem na Wydziale Ekonomii. Działacz Solidarności, delegat regionu środkowo-wschodniego na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność", podczas którego pełnił rolę przewodniczącego obrad. Internowany od grudnia 1981 roku do maja 1982 roku. W latach 1984-1989 był adiunktem Sekcji Ekonomicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w latach 1987-1988 stypendystą Fundacji Fulbrighta na Amerykańskim Uniwersytecie Katolickim, a następnie Uniwersytecie Cornella. Był prezesem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMCS.

W roku 1989 rozpoczął pracę jako doradca Ministra Finansów, a następnie został dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991-1994 był współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od 1994 prezes zarządu Deloitte & Touche Polska oraz, w latach 1999-2002, prezes zarządu Deloitte & Touche Central Europe. Jeden z nielicznych polskich menedżerów, który objął regionalną funkcję zarządczą w międzynarodowej firmie.

Od 1995 roku Lesław A. Paga był przewodniczącym Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak". Był również członkiem Kapituły Nagrody im. Andrzej Bączkowskiego, przyznawanej za dokonania na polu działalności publicznej na rzecz dialogu społecznego i reform w dziedzinie polityki społecznej.

W 1995 roku został odznaczony przez Prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2001 Prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Honorowy członek GPW (2003).

Lesław A. Paga był specjalistą w dziedzinie makroekonomii, przekształceń własnościowych i rynku kapitałowego. Był współtwórcą Ustawy o obrocie papierami wartościowymi, Ustawy o obligacjach i innych aktów prawnych dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Specjalizował się również w problematyce zarządzania przedsiębiorstwami, restrukturyzacji i strategii. Kierował projektami dotyczącymi strategicznej oceny firm, zarządzania poprzez wartość, relacji inwestorskich oraz dochodzeń w sprawach nadużyć gospodarczych.

Fundacja im. Lesława A. Pagi

W 2003 roku powołana została Fundacja im. Lesława A. Pagi. w celu upamiętnienia osoby i dzieła Lesława A. Pagi.

Została powołana dzięki zaangażowaniu ludzi i środowisk, z którymi Lesław A. Paga był blisko związany a fundatorami Fundacji są Ewa i Paulina Paga oraz firma Deloitte.

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-wychowawcza związana z promowaniem dobrych praktyk w działalności gospodarczej, a także wspieranie utalentowanych studentów i absolwentów szkół wyższych zajmujących się problematyką gospodarczą.

Od 2004 Fundacja przyznaje Nagrodę im. Lesława A. Pagi. Wyróżnia się nią biznesmenów, działaczy gospodarczych i publicznych lub instytucje.

[http://www.paga.org.pl/secms/pl/zyciorys_paga, 20.04.2011]

[Rozmiar: 8915 bajtów]