Plakat 6

1945 - 1946


1-2.12.1945 Łódź - spotkanie ekonomistów z całego kraju (reprezentanci z Krakowa: A. Krzyżanowski, W. Krzyżanowski)

Powołanie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego o zasięgu ogólnokrajowym
16.02.1946 I Walne Zgromadzenie krakowskiego ośrodka ekonomistów;

Powstanie Oddziału PTE w Krakowie, wybór władz:

I (III) prezes: prof. Witold Krzyżanowski


Witold Krzyżanowski (1897–1972)


      Witold Krzyżanowski urodził się 13 grudnia 1897 r. w Krakowie. W 1922 r. uzyskał stopień doktora praw na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1921–1923 był referentem i kierownikiem biura Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. W 1923 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Lubelskim (nazwę Uczelni zmieniono w 1928 r. na Katolicki Uniwersytet Lubelski) jako zastępca profesora. W latach 1924 i 1925 prowadził studia badawcze na Uniwersytecie Yale (USA), później przez szereg miesięcy pracował jako robotnik w zakładach Forda w Detroit. Po powrocie do kraju habilitował się z ekonomii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w 1928 r. W tym samym roku został mianowany profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1936–1939 wykładał również na Uniwersytecie Warszawskim.
      Po klęsce kampanii wrześniowej, której był czynnym uczestnikiem, wrócił na krótko do Lublina, a następnie przeniósł się do rodzinnego Krakowa. 6 listopada 1939 r. wraz z innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego został aresztowany oraz wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.
      W listopadzie 1945 r. przejął obowiązki profesora zwyczajnego ekonomii politycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na emeryturę przeszedł w październiku 1968 r. Witold Krzyżanowski był członkiem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie od początku jego powstania w 1921 r. W grudniu 1945 r. uczestniczył w Zjeździe Założycielskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi. W lutym 1946 r. współtworzył Oddział Towarzystwa w Krakowie i został pierwszym jego prezesem, stojąc na czele kolejnych pięciu Zarządów krakowskiego Oddziału PTE w latach 1946–1958. W okresie 1945–1947 był wiceprezesem Zarządu Głównego PTE, a także kolejno członkiem pierwszej Rady Naukowej, członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej oraz w latach 1948–1958 i 1967–1971 członkiem Rady Towarzystwa.
      Witold Krzyżanowski zmarł 19 stycznia 1972 r. w Krakowie.

Statut PTE przyjęty na zjeździe założycielskim 1946 r.


I. Nazwa i siedziba Towarzystwa

1. Towarzystwo posiada nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE.
2. Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Towarzystwa jest m.st. Warszawa.

II. Cele Towarzystwa

3. Celem Towarzystwa jest rozwój wiedzy ekonomicznej.
4. Do osiągnięcia tego celu służą:

a) działalność badawcza, odczytowa i wydawnicza Towarzystwa;
b) zorganizowana współpraca członków Towarzystwa na terenie naukowym i zawodowym;
c) współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

III. Członkowie Towarzystwa

5. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: (1) rzeczywistych i (2) honorowych.
6. Członkami rzeczywistymi mogą być osoby, posiadające wyższe wykształcenie ekonomiczne lub równoważne kwalifikacje zawodowe.
7. Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Zarządu Oddziału.
8. Członków honorowych mianuje na wniosek Rady Naukowej Towarzystwa Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
9. Wysokość składki rocznej dla członków rzeczywistych ustala Zarząd Główny. Członkowie zalegający ze składkami za okres dwóch lat zostają automatycznie skreśleni z listy członków Towarzystwa.
10. Członkowie honorowi składek nie opłacają.
11. Członkowie mogą wystąpić z Towarzystwa, o czym jednak obowiązani są zawiadomić Zarząd Oddziału Towarzystwa pisemnie. Członkowie, którzy działali na szkodę Towarzystwa lub popełnili czyn uwłaczający czci obywatelskiej, podlegają wykluczeniu z liczby członków na wniosek Zarządu Głównego przez Walne Zgromadznie większością 2/3 głosów.

IV. Oddziały i Rada Naukowa

12. Towarzystwo posiada Oddziały. Do powstania Oddziału potrzebna jest uchwała Zarządu Głównego.
13. Działalność badawczą i wydawniczą prowadzi Rada Naukowa Towarzystwa na zebraniach plenarnych i w sekcjach lokalnych.
14. W skład Rady Naukowej wchodzą członkowie Towarzystwa, będący profesorami i docentami przedmiotów ekonomicznych na wyższych uczelniach. Ponadto członkami Rady mogą zostać członkowie Towarzystwa pracujący naukowo, na zasadzie uchwały Rady Naukowej, powziętej większością 2/3 głosów.
15. Pracami Rady Naukowej kieruje Prezydium, składające się z przewodniczącego Rady, jego zastępcy i sekretarza Rady.

V. Władze Towarzystwa

16. Władzami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie, Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna; Walne Zgromadzenia, Zarządy i Komisje Rewizyjne Oddziałów.

Władze ogólne

17. Naczelną władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, składające się z Delegatów walnych zgromadzeń i oddziałowych w liczbie po 5 osób z każdego Oddziału. Walne Zgromadzenie bywa zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny w II kwartale każdego roku kalendarzowego za pomocą zawiadomień osobistych, wysyłanych do Delegatów na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być zatwierdzenie sprawozdania Rady Naukowej i Zarządu Głównego oraz opinii Komisji Rewizyjnej.
Ponadto nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd (1) z inicjatywy własnej lub z inicjatywy Rady Naukowej, (2) na żądanie przynajmniej jednego Oddziału Towarzystwa, (3) na żądanie Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy delegatów, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów. Walne Zgromadzenie rozstrzyga wszelkie sprawy zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw, dotyczących mianowania członków honorowych, skreślania członków na wniosek Zarządu Głównego, kupna i sprzedaży nieruchomości, zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa. Do rozstrzygnięcia powyższych spraw konieczna jest większość 2/3 głosów obecnych delegatów.

18. Zarząd Główny składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Główny wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Towarzystwo wobec osób trzecich oraz działa w jego imieniu ze skutkiem prawnym dla niego. Zobowiązania pieniężne, wszelkie inne zobowiązania, umowy oraz pełnomocnictwa podpisuje dwóch członków Zarządu, w innych wypadkach wystarcza podpis jednego członka, względnie osoby przez Zarząd upoważnionej. Podpisy winny być składane pod pieczęcią Towarzystwa.
19. Zarząd Główny kieruje agendami Towarzystwa, których działalność wykracza poza sferę zainteresowania poszczególnych Oddziałów.
20. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna może w każdej chwili sprawdzić rachunki i fundusze Towarzystwa, z urzędu zaś składa corocznie wnioski zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu po zakomunikowaniu ich uprzednio Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
21. Wszelkie spory w łonie Towarzystwa będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny, powoływany przez Zarząd Główny Towarzystwa w ilości trzech członków każdorazowo dla rozstrzygnięcia danej sprawy.

Władze Oddziału

22. Walne Zgromadzenie członków Oddziałów, zwoływane corocznie w terminach ustalonych przez Zarząd Główny, dokonywują wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa, wyboru Zarządów Oddziałów w składzie następującym: prezes, dwaj wiceprezesi, skarbnik i sekretarz oraz wyboru Komisji Rewizyjnych w składzie trzech osób. Walne Zgromadzenia członków Oddziałów wysłuchują i zatwierdzają sprawozdania Zarządów Oddziałów i Komisji Rewizyjnych.
23. Na terenie nowego Oddziału Zarządy Oddziałów pełnią funkcje analogiczne do funkcji Zarządu Głównego (p. 18 niniejszego Statutu) z wyjątkiem funkcji, ujętych w p. 19 Statutu.

VI. Fundusze Towarzystwa i rachunkowość

24. Na fundusze Towarzystwa składają się: (1) składki członkowskie, (2) dochody z wydawnictw, odczytów i innych przedsięwzięć, (3) ofiary, subsydia i zapisy.
25. Towarzystwo prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi zwyczajami. Rokiem obrachunkowym Towarzystwa jest okres od l-go stycznia do 31 grudnia każdego roku.
26. Podział funduszów i szczegółowe przepisy rachunkowe ustala regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Główny.

VII. Zmiana statutu i likwidacja Towarzystwa

27. Zmianę statutu może uchwalić Walne Zgromadzenie jedynie na wniosek Zarządu Głównego lub przynajmniej dwóch Zarządów Oddziałów i tylko większością 2/3 głosów delegatów obecnych na Zgromadzeniu.
28. W razie likwidacji Towarzystwa cały majątek przechodzi na własność jednego lub kilku instytucji społecznych według wyboru ostatniego Walnego Zgromadzenia.[Rozmiar: 13018 bajtów] [Rozmiar: 13018 bajtów]                    [Rozmiar: 13018 bajtów]