O Bibliotece

Historia Biblioteki to już 90 lat. Towarzyszyła ona Uczelni od samych jej początków. Pierwszy księgozbiór był skromny i zawierał często pozycje niezwiązane ze sprawami gospodarczo-ekonomicznymi. Początkowo Biblioteka nie posiadała własnej struktury organizacyjnej.

Określono ją dopiero w 1938 r. na mocy Statutu, który został nadany Uczelni z chwilą przyznania jej praw akademickich. Podczas II wojny światowej zbiory zostały przeniesione do Biblioteki Jagiellońskiej.

W 1945 r. straty w księgozbiorze oszacowano na 1/3 zbiorów. Po wojnie Biblioteka mocno odczuła nowe regulacje prawne pozbawiające Uczelnię autonomii. Straciła bowiem możliwość wzbogacania swojego księgozbioru o pozycje zza „żelaznej kurtyny”. Od tego momentu przez długi jeszcze okres większość zbiorów stanowiły pozycje w duchu ideologii socjalistycznej.

W latach 50-tych Uczelnia, wraz z Biblioteką zostaje przeniesiona z ulicy Sienkiewicza 4, miejsca dotychczasowej siedziby, do dawnego Schroniska Fundacji Aleksandra Lubomirskiego, znajdującego się przy ulicy Rakowickiej 27. Przestrzeń na pierwszym piętrze władze Uczelni przeznaczają dla zbiorów Biblioteki. W następnych latach zyskuje ona kolejne pomieszczenia, m. in. komórki piwniczne, a także antresole Starej Auli. Powiększający się w zawrotnym tempie księgozbiór przyczynił się w dużej mierze do podjęcia decyzji o budowie nowego, oddzielnego budynku Biblioteki. Rozpoczęcie prac budowlanych przypada na 15 czerwca 1978 r. Początkowo proces przebiegał bardzo sprawnie, do czasu, kiedy w 1981 r. decyzją Rady Ministrów wstrzymano budowę obiektu. Stan wojenny nie sprzyjał tak dużym inwestycjom. Sytuacja utrzymywała się aż do czasu przemian polityczno-ustrojowych w Polsce, kiedy to Uczelnia zobowiązała się do ukończenia budynku i oddania go do użytku na cele biblioteczne. Ówczesna dyrektor Biblioteki, mgr Anna Sokołowska-Gogut, zadbała już na etapie prac remontowych i wykończeniowych o jak najlepsze przystosowanie wnętrz do nowych standardów.

Przeprowadzka do nowych pomieszczeń odbyła się w 1993 r. i była niemałym wyzwaniem logistycznym. Zbiory były transportowane z zabytkowego Budynku Głównego na samochodach ciężarowych, a następnie dźwigiem dostarczane przez okna bezpośrednio do konkretnych pomieszczeń. Nowa siedziba w tym wypadku łączyła się z nową jakością usług. Podjęto decyzję o kompleksowej komputeryzacji. Biblioteka w tym okresie, obok Ośrodka Obliczeniowego (dzisiejszego Centrum Informatyki UEK), była pionierem przemian. Utworzono w niej między innymi odrębny dział ds. komputeryzacji. Rozpoczęto prace nad tworzeniem katalogu komputerowego oraz tzw. baz własnych Biblioteki, z których część była zalążkiem dzisiejszej znanej i prestiżowej bazy BazEkon.

19 stycznia 1994 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Czytelni Głównej. Podniosłość tego wydarzenia została podkreślona przybyciem dostojnych gości w osobach rektorów krakowskich uczelni oraz przedstawicieli władz Miasta Krakowa, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od tego czasu notowany jest dynamiczny rozwój Biblioteki, w różnych obszarach jej działalności. Komputeryzacja objęła niemal wszystkie procesy biblioteczne, poczynając od rejestracji nabytków, poprzez katalogowanie zbiorów, informację o zbiorach, elektroniczną rejestrację wypożyczeń i zwrotów, aż po upowszechnienie dostępu do prestiżowych baz danych. W tym czasie utworzona została oficjalna strona BG. Była to jedna z pierwszych witryn internetowych wśród polskich bibliotek naukowych.

Aktualnie Biblioteka jest jednym z podstawowych filarów procesów dydaktycznych realizowanych przez Uczelnię. Oferta usług bibliotecznych skierowywana do studentów i pracowników jest utrzymywana na najwyższym poziomie. Księgozbiór Biblioteki (stan na koniec 2014 r.) liczy ok. 320 000 vol. książek, 53 500 vol. czasopism, ok. 6 500 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. W bieżącej prenumeracie dostępnych jest ok. 800 tytułów drukowanych czasopism polskich i zagranicznych. Czytelnikom zapewniany jest dostęp do 23 099 e-czasopism i 91 466 e-książek. Biblioteka prowadzi także działalność dydaktyczną, oferując szkolenia z zakresu przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku studiów i informacji naukowej dla grup seminaryjnych, zarówno w języku polskim jak i angielskim, z możliwością zamówienia szkolenia także w innych językach np. języku rosyjskim. W ostatnich latach została utworzona przez Bibliotekę możliwość opracowania danych bibliometrycznych, pełniących funkcję pomocniczą w procedurach związanych z ubieganiem się o dotacje, granty, promocje, wyróżnienia i inne nagrody. Usługa skierowana została do pracowników naukowych UEK. Biblioteka prowadzi również działalność w obszarze kultury. Od wielu lat w Sali Wystawowej Biblioteki organizowane są ciekawe wystawy i wernisaże.

Obecnie Biblioteka Główna UEK jest jedną z największych bibliotek o profilu ekonomicznym w Polsce. Podtrzymując kontakty międzynarodowe i czerpiąc wiedzę z doświadczeń naukowych bibliotek europejskich, stale doskonali swoje usługi. Każdego dnia, swym działaniem Biblioteka wypełnia misję Uczelni, szerząc idee założycielską – RERUM COGNOSCERE CAUSAS ET VALOREM / Poznawać przyczynę i istotę rzeczy…

Plakaty

Kalendarium

Zdjęcia

Bibliografia

Materiały prezentowane:

Materiały wykorzystane:

Opracowanie

Opracowanie wystawy:

Aleksandra Binczycka
Joanna Kucharzyk

Korekta merytoryczna:

Urszula Cieraszewska

Korekta językowa:

Anita Medoń-Wosz

Opracowanie graficzne:

Marta Stanowska

Opracowanie katalogu multimedialnego:

Marta Stanowska