Przejdź do treści

Cytowalność pracowników UEK

Oddział Informacji i Dokumentacji Biblioteki Głównej służy pomocą w tworzeniu raportów bibliometrycznych, zawierających takie informacje jak:

  • liczba publikacji;
  • liczba cytowań;
  • indeks Hirscha (tworzony jest poprzez uszeregowanie publikacji wg liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej).

Dane bibliometryczne sprawdzane są w bazach: Web of Science Core Collection, Scopus, BazEkon oraz Google Scholar.

Analizy bibliometryczne wykonywane są wyłącznie dla pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na podstawie publikacji zarejestrowanych w bazie DOROBEK.[Prosimy o sprawdzenie listy swoich publikacji i zgłoszenie zauważonych braków].

Raporty bibliometryczne przygotowywane są:

  • w postępowaniu habilitacyjnym oraz o nadanie tytułu profesora;
  • na potrzeby wniosku o grant naukowy;
  • dla władz Uczelni.

Zgłoszenie informacji o cytowaniach można przesłać za pomocą FORMULARZA lub na adres b-metria@uek.krakow.pldorobek@uek.krakow.pl –  bazydanych@uek.krakow.pl

Wszystkich zainteresowanych pracowników prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub pocztą elektroniczną z Oddziałem Informacji i Dokumentacji:

Biblioteka Główna, III p., pok. 312

12 293 5736 – 5739 – 5737 – 5751

dorobek@uek.krakow.pl –  bazydanych@uek.krakow.plb-metria@uek.krakow.pl

Wskaźniki bibliometryczne

Bibliometria to zastosowanie metod matematycznych i statystycznych do literatury naukowej (a także patentów i innych środków przekazywania informacji). Pozwala na ocenę wielkości "produkcji naukowej", opierając się na założeniu, że istotą działalności naukowej (badawczej i rozwojowej, B+R) jest produkcja "wiedzy" (knowledge), znajdująca swoje odzwierciedlenie w literaturze naukowej.*

*Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki. Warszawa: GUS, 1999.

Najpopularniejszymi wskaźnikami bibliometrycznymi są:

Impact Factor

Wskaźnik cytowalności czasopisma. Jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie.

Wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports.

Sumaryczny IF

Sumaryczny Impact Factor publikacji danego autora oblicza się go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF, wg poniższego wzoru:

Sumaryczny IF = Ax(n) * IFx(n) + Ay(n) * IFy(n) + Ay(m) * IFy(m) + …

n, m - rok publikacji artykułu autora / rok dla którego obliczono IF czasopisma, Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku, Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku, IFx - IF czasopisma x obliczony dla danego roku, IFy - IF czasopisma y obliczony dla danego roku.

czyli mnożymy IF danego czasopisma z określonego roku przez liczbę opublikowanych przez autora artykułów. W przypadku artykułów z kilku czasopism wszystko dodajemy.

CiteScore

Wskaźnik umożliwiający określenie średniej liczby cytowań czasopism. CiteScore za dany rok określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres. Przy wyliczaniu CiteScore brane są pod uwagę wszystkie publikacje z danego okresu zindeksowane w bazie Scopus.

FWCI (Field-Weighted Citation Impact)

Wskaźnik cytowań znormalizowany dla danego obszaru badawczego i używany do porównań między różnymi dziedzinami nauki. Generowany przy użyciu narzędzia analitycznego SciVal. Współczynnik określa relację liczby cytowań publikacji do średniej światowej liczby cytowań uzyskanych przez wszystkie podobne publikacje zaindeksowane w bazie Scopus przy uwzględnieniu specyfiki dyscypliny, a także rodzaju i roku publikacji.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

Wskaźnik ten pokazuje wpływ cytowań publikacji z danego czasopisma w odniesieniu do ogólnej liczby cytowań w obrębie danej kategorii naukowej. Oblicza się go poprzez podzielenie średniej liczby cytowań z danego roku za publikacje z trzech ostatnich lat (journal's impact per publication - IPP) przez wskaźnik DCP (database citation potential), który opiera się na średniej liczbie cytowań za publikacje z trzech ostatnich lat w danej kategorii. Przy wyliczaniu SNIP uwzględnia się jedynie trzy typy dokumentów: article, conference paper, oraz review.

Scimago Journal Rank (SJR)

Parametr ma na celu przede wszystkim określenie prestiżu danego czasopisma. SJR określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres. Wartość cytowań jest modyfikowana w oparciu o wskaźnik SJR czasopism, z których te cytowania pochodzą. Przy obliczaniu SJR brana jest pod uwagę również częstotliwość cytowania w danej kategorii naukowej – im jest większa tym wartości poszczególnych cytowań są niższe.

Wskaźnik SJR można sprawdzić w serwisie SCImago, w którym każde czasopismo indeksowane w bazie Scopus posiada swój profil.