Przejdź do treści

Kompetencje i skład Rady Bibliotecznej

Kompetencje i skład Rady Bibliotecznej określają zapisy zawarte w § 9 Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.71.2023, który stanowi Załącznik 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.14.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku.

§9

Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora oraz organem doradczym dyrektora Biblioteki
Głównej w wykonywaniu zadań związanych z działalnością systemu biblioteczno-informacyjnego
Uczelni.

§10

Kadencja Rady Bibliotecznej rozpoczyna się 1 grudnia roku, w którym rozpoczyna się kadencja Rektora,
a kończący się 30 listopada roku, w którym upływa kadencja Rektora.

§11

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:

 1. Przewodniczący - wybrany przez Senat członek Senatu,
 2. jeden przedstawiciel każdego Kolegium wybrany przez Radę Kolegium,
 3. dyrektor Biblioteki Głównej i zastępca dyrektora,
 4. sekretarz naukowy,
 5. dwóch przedstawicieli Parlamentu Studenckiego,
 6. jeden przedstawiciel Samorządu Doktorantów,
 7. trzej przedstawiciele pracowników Biblioteki Głównej, wybrani w drodze głosowania spośród wcześniej zgłoszonych pracowników Biblioteki Głównej. Prawo do zgłaszania kandydatów oraz głosowania posiadają pracownicy Biblioteki Głównej.

§12

Wybór poszczególnych członków Rady Bibliotecznej, o których mowa w §11 pkt 1), 2), 7), dokonywany
jest w terminie do 15 listopada roku rozpoczęcia kadencji Rektora, a wybór przedstawicieli studentów
i doktorantów w terminie wynikającym z regulaminu samorządu studenckiego oraz samorządu
doktoranckiego, nie później niż do dnia wskazanego w §10 jako początek kadencji Rady Bibliotecznej

§13

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania
jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, które zostaną przedstawione do opinii przez Rektora,
a w szczególności:

 1. zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych;
 2. spraw związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem Biblioteki Głównej:
 3. sprawozdań dyrektora Biblioteki Głównej składanych Rektorowi;
 4. projektu planu rzeczowo-finansowego Biblioteki Głównej oraz sprawozdań z wykonania planu;
 5. propozycji obsady stanowiska dyrektora Biblioteki Główne.

§14

 1. W celu realizacji swoich zadań Rada Biblioteczna obraduje na posiedzeniach, które mogą się odbywać w sposób zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.
 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie zwyczajne z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora, dyrektora Biblioteki Głównej, lub co najmniej 2 członków Rady nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Przewodniczący może też, w ważnych przypadkach, zwoływać nadzwyczajne posiedzenia Rady Bibliotecznej.
 4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Bibliotecznej, z wyjątkiem posiedzeń zwołanych w trybie nadzwyczajnym, powinno zawierać porządek obrad i zostać przesłane członkom co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.

§15

 1. Rada Biblioteczna może powoływać ze swego składu stałe lub doraźne komisje doradcze w określonych przez Radę Biblioteczną sprawach.
 2. Do udziału w pracach Komisji mogą być także zapraszane osoby nie będące członkami Rady Bibliotecznej. Przewodniczący Komisji informuje Radę o pracach Komisji a po ich zakończeniu składa pisemne sprawozdanie.

§16

 1. Rada Biblioteczna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, o ile nie dotyczą one spraw personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. Przewodniczący, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady obecnych na posiedzeniu, zarządza także głosowanie tajne w innych sprawach niż personalne.
 2. Uchwały Rady Bibliotecznej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.

Skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2021-2024:

 1. Przewodniczący: dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK
 2. Członkowie:
  1. Przedstawiciele kolegiów:
   • dr hab. Joanna Dziadkowiec, prof. UEK
   • dr hab. Andrzej Laskowski, prof. UEK
   • dr Jolanta Loranc-Borkowska
  2. Przedstawiciele pracowników Biblioteki Głównej:
   • mgr Kinga Filipiak
   • mgr Bernadetta Gągulska
   • mgr Katarzyna Ożóg
  3. Przedstawiciele Parlamentu Studenckiego:
   • Mateusz Dobrakowski
   • Arkadiusz Tomaszek
  4. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów:
   • mgr Magdalena Graca
  5. Dyrektor Biblioteki Głównej – mgr Urszula Cieraszewska
  6. Zastępca Dyrektora – mgr Danuta Domalewska
  7. Sekretarz Naukowy – mgr Aureliusz Potempa
  8. Przedstawiciel Kwestora – w razie wystąpienia potrzeby uczestnictwa