Przejdź do treści

2023

Uruchomienie systemu RFID HF - zakup m.in. urządzeń samoobsługowych typu self-check i książkomat.

Udostępnienie studentom Strefy Bibliorelax.

Udostępnienie studentom Pokoju Pracy Zespołowej.

Uruchomienie Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich - RODBUK.

2022

Wdrożenie nowego systemu bibliotecznego - KOHA.

Wznowienie obowiązkowych szkoleń bibliotecznych dla studentów I roku (Zarządzenie Rektora nr R.0211.57.2022).

Likwidacja Biblioteki Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem.

2021

Nowym dyrektorem BG UEK - st. kustosz dypl., mgr Urszula Cieraszewska.

Uruchomienie dostępu do multiwyszukiwarki - EBSCO Discovery Service.

Powołanie Zespołu ds. Otwartej Nauki.

Udział w pracach zespołu roboczego KZB ds. repozytorium otwartych danych badawczych.

2020

Ogłoszenie pandemii COVID-19 - zmiana zasad funkcjonowania Biblioteki i Uniwersytetu.

Uruchomienie Czytelni UEK online.

Uruchomienie nowej usługi zamawiania skanów poprzez formularz Zamów skan.

2019

Podpisanie Deklaracji przystąpienia do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Przygotowanie nowej odsłony Biblioteki Cyfrowej.

2018

Utworzenie Repozytorium UEK (RUEK) oraz jego rejestracja w European University Association (EUA – Open Access).

Zmiany struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej.

2017

Zakończenie prac związanych z digitalizacją rozpraw doktorskich oraz przekazanie ich do Archiwum uczelnianego.

Połączenie Czytelni Głównej BG z Czytelnią Europejską. Nowa nazwa agendy to Czytelnia Główna/Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Udostępnienie studentom Strefy Cichej Pracy.

Przystąpienie Biblioteki Głównej do Konsorcjum Bibliotek Naukowych.

Opracowanie nowego programu do rejestracji użytkowników - Elektronicznej Księgi Gości.

2016

Przyznanie Bibliotece przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK w kwietniu 2016 r., certyfikatu Jednostki „przyjaznej osobom z niepełnosprawnością, 2016–2018”.

Kontynuowanie prac związanych z „utrzymaniem bazy danych z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych BazEkon” w związku z otrzymaniem dotacji ministerialnej przeznaczonej na ten cel w latach 2014-2015, do wykorzystania środków na dofinansowanie w roku 2016.

Utworzenie nowej odsłony strony internetowej Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej UEK.

Otrzymanie przez Bibliotekę darowizny w wysokości 30.000$ - darczyńcy William i Krystyna Breger.

Oddanie we wrześniu 2016 r. w budynku Biblioteki windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

2015

Kontynuowanie prac związanych z utrzymaniem i poszerzaniem bazy BazEkon, w związku z otrzymaniem dotacji ministerialnej przeznaczonej na ten cel, do wykorzystania w latach 2014-2015.

Nadanie Czytelni Głównej im. mgr Anny Sokołowskiej-Gogut – dyrektor Biblioteki w latach 1992-2009. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej wpisane zostało w obchody jubileuszu 90lecia UEK w maju.

Uruchomienie z początkiem roku akademickiego 2015/16 nowej odsłony strony domowej Biblioteki.

Opracowanie nowej formuły szkolenia on-line z Przysposobienia bibliotecznego.

Utworzenie nowego interfejsu do przeglądania bazy Przegląd Piśmiennictwa Ekonomicznego.

Udostępnienie funkcji zamawiania komputerowego książek z zeskanowanego katalogu kartkowego, obejmującego zbiory do 1994 r.

2014

Otrzymanie dotacji na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem bazy dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych BazEkon w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN).

Podjęcie kroków zmierzających do likwidacji Fundacji BG UEK z powodu wyczerpania celów statutowych.

2013

Nowym dyrektorem BG UEK - st. kustosz dypl., mgr Elżbieta Golec-Nycz.

2012

Uzyskanie od Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zgody na digitalizację roczników czasopisma „Ekonomista” wydanych do roku 1939.

Zakończenie remontu Czytelni Głównej.

Z inicjatywy Biblioteki Głównej UEK utworzenie Konsorcjum BazEkon.

BazEkon staje się częścią Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Uruchomienie wrzutni.

Biblioteka udostępniła własny program bibliometryczny: Cytowania w BazEkon.

2011

Biblioteka adaptuje swoje pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych: remont Oddziału Informacji Naukowej i Sali Katalogowej. Zmiana strony domowej Biblioteki i przystosowanie jej do standardów WAI.

Modernizacja stanowisk obsługi czytelnika w Wypożyczalni Ogólnej.

Zakończenie prac nad opracowaniem indeksów zdigitalizowanego Katalogu klamrowego.

Otwarcie Nocnej Czytelni Sesyjnej.

Baza Dorobek uczestniczy w procedurach związanych z okresową oceną nauczycieli akademickich UEK za lata 2006-2010.
Baza zostaje wzbogacona o funkcjonalność generowania raportów o publikacjach autorów oraz jednostek organizacyjnych Uczelni.

Uwalniamy dostęp do BazEkon - baza staje się dostępna w internecie. Są w niej rekordy opracowane przez bibliotekarzy SGH i Uniwersytetów Ekonomicznych z Wrocławia i Poznania. Gdzie jest to możliwe rekord bibliograficzny łączy się z pełnym tekstem publikacji.

2010

Przygotowanie nowej bazy DOROBEK.

Połączenie dwóch największych baz GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE w jedną - BazEkon i opracowanie jej nowego interfejsu. Zaproszenie do współpracy w tworzeniu tej bazy bibliotekarzy innych uczelni ekonomicznych.

Nowoczesne interfejsy otrzymuje większość baz własnych Biblioteki.

Udostępnienie zdigitalizowanych katalogów kartkowych książek (do 1954 i 1955-1993).

2009

Nowym dyrektorem BG UEK - st. kustosz dypl., mgr Anna Osiewalska.

Uruchomienie zakładki zgłoś do zakupu.

Likwidacja Czytelni Podręczników. Jej księgozbiór połączono z zasobem Czytelni Głównej. Pomieszczenie po Czytelni Podręczników zajęła Czytelnia Europejska.

Przeniesienie archiwalnych numerów czasopism z Czytelni Głównej do Czytelni Czasopism Bieżących. Zmiana nazwy tej ostatniej na Czytelnię Czasopism.

Zmiana Centralnej Wyszukiwarki w Multiwyszukiwarkę Baz Własnych i Katalogu Biblioteki.

2008

Wymiana stanowisk komputerowych dostępnych dla Czytelników.

Stworzenie nowej strony domowej Biblioteki.

Przywrócenie szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku studiów.

Stworzenie Informatora dla studentów I roku.

2007

Udostępnienie Centralnej Wyszukiwarki, dzięki której jednocześnie można przeszukiwać bazy prenumerowane przez Bibliotekę jak również bazy własne i Katalog komputerowy Biblioteki.

2006

Uruchomienie zdalnego dostępu spoza kampusu do baz wykupionych przez Uczelnię.

Stworzenie nowej strony domowej Biblioteki.

Uruchomienie WiFi.

Stworzenie Biblioteki Cyfrowej.

Uruchomienie modułu Szkolenie biblioteczne on-line dla studentów I roku.

2005

Udostępnienie Kiosku Informacyjnego.

Uruchomienie Biblioteki Depozytowej EBOR.

2004

Utworzenie Ośrodka Badań Europejskich im. J. H. Retingera przy Centrum Dokumentacji Europejskiej.

2003

Przejście na nowy system o nazwie Virtua.

2002

Uruchomienie Biblioteki Depozytowej IMF.

Wycieczka pracowników BG AE do Paryża.

2001

Zakup i uruchomienie Self-Checka.

2000

Biblioteka rozpoczyna wydawanie kwartalnika Ekonomia on-line.

1999

Otwarcie Czytelni Europejskiej.

1998

Udostępnienie baz własnych Biblioteki w Internecie.

1997

Biuletyn Informacyjny Biblioteki ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

Uruchomienie modułu wypożyczeń.

1996

Przejście na VTLS.

Uruchomienie strony domowej Biblioteki.

1995

Powstanie Centrum Dokumentacji Europejskiej.

1994

19 stycznia - uroczyste otwarcie Czytelni Głównej, przy udziale władz uczelni, miasta Krakowa i MEN.

1993

Przeprowadzka BG AE do nowego budynku. Skomplikowana operacja logistyczna przenoszenia zbiorów bibliotecznych do nowego gmachu.

Uruchomienie pierwszych katalogów komputerowych.

Przejęcie Biblioteki Depozytowej Banku Światowego z Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem.

Wznowienie wydawania Biuletynu Informacyjnego Biblioteki.

1992

Nowym dyrektorem BG AE - st. kustosz dypl., mgr Anna Sokołowska-Gogut.

Początki komputeryzacji Biblioteki.

1989

Nowym dyrektorem BG AE - st. kustosz dypl., mgr Jolanta Pietruszka.

Wystawa poświęcona Niepodległości RP.

1987

P.o. dyrektorem BG AE kustosz, mgr Maria Pęczalska.

1989

Nowym dyrektorem BG AE - st. kustosz dypl., mgr Jolanta Pietruszka.

Wystawa poświęcona Niepodległości RP.

1985

Dr Roman Jaskuła nowym dyrektorem BG AE.

1984

P.o. dyrektorem BG AE zostaje starszy dokumentalista dyplomowany, mgr Ewa Mierzejewska.

1981

Całodobowe dyżury w Bibliotece przed wprowadzeniem stanu wojennego.

Gmach BG AE ukończony w stanie surowym.

1984

Nowym dyrektorem BG AE zostaje mgr Krystyna Hołubowska, starszy dokumentalista dyplomowany.

Powstanie NSZZ „Solidarność” na terenie Uczelni i Biblioteki.

1979

P.o. dyrektorem BG AE zostaje mgr Zdzisław Kozień, w latach 1974-79 zastępca dyrektor Zofii Rybskiej.

1978

Rozpoczęcie prac związanych z budową nowej biblioteki (wiosna - pierwszy wykop pod fundamenty).

1971-73

Zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki całego II piętra budynku głównego Uczelni, w którym wyodrębniono czytelnie i zlokalizowano katalogi. Prowadzenie pierwszych własnych prac wydawniczych.

1968

Wprowadzenie praktyk dyplomowych dla poszczególnych katedr i zakładów.

1964

Nowa struktura organizacyjna Biblioteki z podziałem na cztery oddziały, której rdzeń obowiązuje po dziś dzień.

1963

Przejęcie przez Bibliotekę cennego zbioru Urzędu Statystycznego MRN w Krakowie.

1962

Przekształcenie bibliotek zakładowych w filie Biblioteki Głównej uczelni.

1960

Objęcie funkcji dyrektora Biblioteki przez mgr Zofię Rybską.

Odejście na emeryturę kustosza Emila Edelmana, jednego z pierwszych pracowników Bibliotekę.

1958

Podniesienie rangi Biblioteki do rzędu „zakładu ogólnouczelnianego o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych” na mocy nowej ustawy o szkołach wyższych.

1956

Odejście Wprowadzenie regularnych zajęć Przysposobienia Bibliograficznego dla dyplomantów stacjonarnych i zaocznych.

1953

Powstanie pierwszych bibliotek zakładowych.

1952

Ujednolicenie struktury organizacyjnej Biblioteki w związku z wprowadzeniem wzorcowego statutu szkoły wyższej.

Wprowadzenie zajęć Przysposobienia Bibliotecznego dla studentów I roku studiów.

Trzon Uczelni, a z nim Biblioteka przenoszą się z ul. Sienkiewicza 4 do budynku schroniska fundacji A. Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27.

1951

Powołanie na stanowisko kierownika Biblioteki prof. Feliksa Młynarskiego.

Przejęcie księgozbioru Studium Spółdzielczego UJ oraz Izby Przemysłowo-Handlowej - razem ok. 16.800 woluminów.

1950

Poszerzenie skromnych zasobów lokalowych Biblioteki o dodatkowy pokój oraz zwiększenie personelu do 7 pracowników.

1949

Po blisko dwuletnim okresie przerwy kierownictwo Biblioteki objął ponownie dr Zbigniew Żabiński.

Zapoczątkowanie wymiany wydawnictw, wprowadzenie zakupu importowego książek za pośrednictwem Konserwatorium Naukoznawczego, a potem bezpośrednio z zagranicy. Przejęcie ok. 2000 woluminów ze zbiorów poniemieckich.

1947

Rozpoczęcie wypożyczeń międzybibliotecznych.

1946

Dekret z dnia 17.04. będący podstawą nowej organizacji Biblioteki. Kierownictwo Biblioteki sprawuje Emil Adelman.

1945

Reaktywacja organizacji i działalności Biblioteki na podstawie Uchwały Rady Profesorów z 17.07.1945 r., powierzenie jej kierownictwa w ręce dr. Zbigniewa Żabińskiego. Powołanie Komisji Bibliotecznej. Odtworzenie inwentarzy i katalogu. Straty wojenne oszacowano na 1/3 przedwojennego zasobu.

1942

Prawdopodobna data śmierci Marii Epstein-Hreczkowej. Księgozbiorem opiekuje się Emil Adelman pozostając nieformalnym szefem Biblioteki do roku 1945.

1939-45

Przeznaczenie budynku uczelni, w tym pomieszczeń Biblioteki na kasyno dla okupanta; zdeponowanie księgozbioru w BJ i innych urzędach. Część wydawnictw zabezpieczył Emil Adelman i niektórzy profesorowie.

1938

Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Biblioteki na mocy Statutu, który nadany został uczelni z chwilą przyznania jej praw akademickich i przemianowania na Akademię Handlową. Statut ten postawił Bibliotekę w rzędzie zakładów uczelnianych, określał jej organizację i zadania, jak również przewidywał powoływanie Komisji Bibliotecznej.

1925

Powstanie pierwszej Biblioteki, równocześnie z Wyższym Studium Handlowym w Krakowie. Jednostka ta ma wówczas charakter księgozbioru podręcznego. Zatrudnionych zostaje dwóch bibliotekarzy: Maria Epstein-Herczkowa (kierownik Biblioteki) oraz Emil Adelman.