Logo Biblioteki
Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (BG UEK)

Chcemy wesprzeć Państwa podczas badań, a ten przewodnik zawiera podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia podróży badawczej.

Elektroniczna legitymacja studencka - karta biblioteczna

Karta biblioteczna

Informacje jak aktywować konto znajdują się tutaj.

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wyszukiwanie / zamawianie książek

Informacje o drukowanych książkach znajdują się w katalogu komputerowym oraz zdigitalizowanym w katalogu kartkowym (dane do 1993 roku).

Należy zalogować się do konta czytelnika (domyślnym hasłem jest seria i numer dowodu osobistego) i wyszukać interesującą publikację.

Na tej stronie znajdują się również informacje jak odebrać zamówione książki, jak przedłużyć ich datę zwrotu (jeżeli nadal są potrzebne) oraz jak zwrócić je do Biblioteki.

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dostęp do zbiorów spoza Kampusu UEK

Biblioteka Główna umożliwia dostęp do licencyjnych źródeł elektronicznych zawierających:

 • pełne teksty książek oraz artykułów zarówno w języku polskim, jak i angielskim
 • akty prawne, orzecznictwo, glosy
 • dane statystyczne z całego świata
 • dane dotyczące przedsiębiorstw i sektorów gospodarki, analizy branżowe
 • sprawozdania, notowania giełdowe i dane makroekonomiczne
 • aktualne i historyczne dane z rynków pieniężnych, kapitałowych, walutowych (FX), terminowych i towarowych

Po wybraniu bazy/portalu należy zalogować się podając swój login i hasło do konta czytelnika. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Poszukując książek, artykułów, danych finansowych, regulacji prawnych albo statystyk można przeglądać nasze źródła elektroniczne alfabetycznie lub według kategorii – wszystkie informacje dostępne są na stronie Zasoby online.

Jak skutecznie szukać informacji w bazach dostępnych w Bibliotece Głównej UEK można dowiedzieć się na Blogu Kangur.

Przygotowaliśmy również filmiki, które ułatwią korzystanie z dostępnych zasobów elektronicznych

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Menedżer bibliografii

Podczas pracy badawczej może być konieczne przechowywanie dużej liczby odniesień i zarządzanie nimi. Pomóc w tym mogą narzędzia do zarządzania bibliografią. Współpracują one z programami do pisania tekstów, dzięki czemu można automatycznie wstawiać, odpowiednio formatować cytaty oraz bibliografie. Więcej informacji na temat tych narzędzi znajduje się tutaj.

Pracownicy

Zwiększenie widoczności Państwa badań

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Promowanie badań i zwiększanie ich dostępności staje się coraz ważniejsze. Kolegia/wydziały uniwersyteckie i indywidualni badacze są często mierzeni na podstawie cytowań ich artykułów. Zwiększenie widoczności badań może zwiększyć szanse, że będą one wykorzystywane i cytowane przez szerszą społeczność naukową. To z kolei może pomóc zwiększyć wpływ badań i umożliwić rozpoczęcie budowania reputacji jako badacza.

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Można zwiększyć widoczność swoich badań na wiele sposobów ...

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Otwarty dostęp

Publikowanie w otwartym dostępie sprawia, że recenzowane prace naukowe są dostępne online, bezpłatnie dla każdego do znalezienia i przeczytania. Potencjalne czytelnictwo artykułów otwartego dostępu jest znacznie większe niż artykułów, w których pełny tekst jest ograniczony do subskrybentów.

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Publikacje można również umieszczać w Repozytorium UEK (RUEK). W RUEK gromadzone są w formie elektronicznej prace i dane badawcze pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Można w nim deponować samodzielnie:

 • rękopisy (preprinty)
 • publikacje naukowe (postprinty)
 • sylabusy, scenariusze i inne mat. dydaktyczne
 • skrypty
 • prezentacje, nagrania audio/video z wykładów
 • dane surowe z badań (fotografie, wykresy, pliki audio/video, dane statystyczne)
 • inne typy materiałów związanych z nauką i dydaktyką
Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Plan Zarządzania Danymi

Dane badawcze mogą przybierać różne formy; jest to ważny produkt, mający zasadnicze znaczenie dla Państwa pracy i wpływu jako badacza. Zarządzanie danymi badawczymi obejmuje myślenie o tym, co stanie się z danymi w trakcie i po zakończeniu projektu badawczego. Uniwersytet i wielu grantodawców badań oczekuje efektywnego zarządzania danymi i udostępniania ich tam, gdzie to możliwe. Zespół ds. Otwartej Nauki może pomóc w stworzeniu planu zarządzania danymi i podjęciu decyzji, kiedy, gdzie i czy dane mogą być udostępniane.

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wszystkie projekty badawcze powinny mieć plan zarządzania danymi; niektórzy grantodawcy (np. NCN) wymagają złożenia takiego wniosku w ramach wniosku o grant. Plan pomaga zapewnić odpowiednie zasoby do zarządzania danymi, w tym sprzęt, przechowywanie i personel. Należy rozważyć zarządzanie danymi krótko- i długoterminowymi (po zakończeniu projektu) oraz przeglądać i aktualizować plan jako rutynową część zarządzania projektem.

Informacje o planach zarządzania danymi są dostępne na stronie internetowej.

Pracownicy

Ewaluacja działalności naukowej

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kto może brać udział w ewaluacji

Pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni UEK w ramach dyscyplin ocenianych na Uczelni mogą zgłosić publikacje pozostające w związku ze stosunkiem pracy.

W przypadku pracownika, który najpierw pracował w innej uczelni, a następnie przeniósł się do UEK, osiągnięcia powstałe w związku ze stosunkiem pracy w poprzedniej uczelni nie mogą być wykazane na potrzeby ewaluacji osiągnięć w UEK.

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zakładanie konta ORCID

Osoby biorące udział w ewaluacji mają obowiązek założenia indywidualnego konta w bazie ORCID - Open Researcher and Contributor ID.Połączenie kont PBN-POL-on-ORCID

Aby zgłoszone publikacje zostały poddane ocenie podczas ewaluacji, należy połączyć konta PBN-POL-on i ORCID. OPI przygotowało film pokazujący jak należy tego dokonać.

Witamy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zgłaszanie publikacji

Publikacje należy zgłaszać osobiście do Oddziału Informacji i Dokumentacji, pok. 312, III p. lub na dorobek@uek.krakow.pl.

Uzupełnione publikacje można przeglądać w bazie Dorobek


Przypisywanie dyscypliny do publikacji

Każda publikacja, która bierze udział w ewaluacji musi być przypisana do dyscypliny, aby tego dokonać należy zalogować się na stronie Oświadczenie.

Po jego wygenerowaniu podpisane oświadczenie należy przesyłać na adres dorobek@uek.krakow.pl lub przynieść do Oddziału Informacji i Dokumentacji.