Przejdź do treści

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), z siedzibą przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w UEK: adres e-mail: iod@uek.krakow.pl, tel.: (+48) 12 293-75-90
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Biblioteka Główna UEK przetwarza dane osobowe w celach wynikających z realizacji swoich zadań, w szczególności: obsługi procesu wypożyczeń, w tym identyfikacji i kontaktu z czytelnikiem (powiadamiania o dostępności zamawianych i rezerwowanych książek, monitowania w przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, kontaktowania się w sprawach związanych z prawidłową realizacją usług bibliotecznych zgłaszanych przez formularze dostępne ze strony Biblioteki Głównej), w celach szkoleniowych, realizacji zamówień międzybibliotecznych, przygotowania skanów, zgłoszenia książki do zakupu, pomocy w przygotowaniu Planu Danych Badawczych, zgłoszeń do Biblioteki Cyfrowej - w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – wypełnienie przez administratora obowiązku prawnego określonego w przepisach Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) – art. 49 ust. 2 i §32 ust. 4 Statutu UEK – Zał. do Uchwały Senatu nr 44/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.;
  2. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – wykonanie przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym, wskazanego w art. 11 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności czynności związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń w przypadku nieuregulowania zobowiązań czytelnika w stosunku do Biblioteki Głównej.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko odpowiednie podmioty zewnętrzne, w szczególności zajmujące się obsługą informatyczną lub prawną UEK, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych albo instytucje uprawnione do kontroli działalności UEK i do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia ostatniej aktywacji konta bibliotecznego lub do momentu zgłoszenia żądania usunięcia danych. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku nieuregulowania zobowiązań czytelnika w stosunku do Biblioteki Głównej na czas dochodzenia roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem niezbędnym do korzystania z usług Biblioteki Głównej UEK. Niepodanie danych spowoduje niemożność skorzystania z tych usług.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą przetwarzane w formie profilowania.