Przejdź do treści
Logo Legalis
  • Czasopisma
  • Książki
  • Źródła prawne
Udostępnianie
Kampus UEK
dostęp spoza UEK (zdalny dostęp)

Legalis to system informacji prawnej stworzony i rozwijany przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Główne moduły Systemu Legalis to:

Baza Prawa: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, prawo resortowe, prawo miejscowe, projekty ustaw, dzienniki urzędowe UE, prawo korporacyjne, orzecznictwo, wzory, interpretacje, informatory, bibliografia prawnicza.
System Legalis zawiera komplet aktów źródłowych od 1918 r. oraz ujednolicone akty z Dziennika Ustaw. Baza prawa miejscowego to wszystkie najaktualniejsze przepisy, od 2009 r. System umożliwia porównywanie poprzednich wersji przepisów oraz dostęp do ostatnich zmian w akcie normatywnym.
Legalis to także najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, wydane po 1989 r. Ponadto metryka orzeczeń, system cytowań, podgląd fragmentu przepisu przywoływanego w tezie lub uzasadnieniu, a także podział wyników wyszukiwania orzeczeń Sądu Najwyższego wg wydających je izb.

Moduły komentarzowe Standard: treści precyzyjnie powiązane z aktami prawnymi i orzeczeniami, zawierają komentarze Wydawnictwa C.H.Beck, monografie oraz opinie i artykuły problemowe z czasopism, publikowane w najbardziej znanych seriach.

Moduły komentarzowe Premium to rozszerzona wersja modułów Standard wzbogacona o dodatkowe komentarze i monografie, tomy z serii systemów prawa, aktualizowane co kwartał komentarze BeckOK a także wyselekcjonowane, opracowane i opatrzone komentarzem ekspertów kluczowe orzecznictwo (ius.focus).

Moduły specjalistyczne:

n.ius - opracowane przez ekspertów treści w zakresie legislacji (omówienie projektowanych i bieżących zmian w prawie ze wskazaniem istotnych zmian i skutków nowelizacji) i orzecznictwa (wybór aktualnych i istotnych dla praktyki stosowania prawa rozstrzygnięć sądów polskich, europejskich, a także orzecznictwa krajowych sądów zagranicznych, ze wskazaniem implikacji dla polskiego systemu prawnego).

ius.focus - opracowane aktualności dotyczące kluczowych orzeczeń wyselekcjonowanych i omówionych przez kancelarie prawne.

BeckOK. Komentarze zawsze aktualne - seria komentarzy w wersji elektronicznej zawierająca praktyczne omówienie najważniejszych kodeksów wraz z odesłaniem do tekstów ustaw oraz treści najważniejszych orzeczeń.

Rzeczpospolita - dostęp do aktualności, zmian w prawie, komentarzy i analiz ekspertów publikowanych na łamach "Prawa co dnia" - prawnej części "Rzeczpospolitej".

Systemy Prawa - moduł składający się z czterech serii systemowych wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck (System Prawa Prywatnego, System Prawa Handlowego, System Prawa Administracyjnego, System Prawa Karnego).

Praktyczne wyjaśnienia - wyjaśnienia najważniejszych zagadnień i instytucji z zakresu spraw pracowniczych, księgowości i finansów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zamówień publicznych. Wszystkie dokumenty mają charakter porady lub opracowania.

Translator - tłumaczenia obcojęzycznych aktów prawnych oraz wzorów pism i umów.

Wyszukiwarka i indeks haseł

Jednowierszowa wyszukiwarka z systemem podpowiedzi umożliwia: wyszukiwanie wybranych tekstów w dokumentach i ich tytułach, z uwzględnieniem polskiej fleksji, nazw potocznych i skróconych, wyszukiwanie w wersjach aktów prawnych, formularze wyboru (np. daty, miejsca publikacji), łączenie kilku kryteriów wyszukiwania.

Indeks haseł tematycznie prezentuje zasoby całego programu.

Z bazy może jednocześnie korzystać 25 użytkowników.